• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw Działanie 2.1 Schemat A MRPO Zarząd Województwa Małopolskiego 7 lipca 2015 roku uchwałą nr 879/15 przyjął listę podstawową (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej informacji) oraz listę rezerwową (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej informacji) projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw (konkurs nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR)

Zgodnie z kursem euro z dn. 29 czerwca 2015 r. (4,1893 zł.) kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 8 492 647,53 zł.

 

Zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu konkursu 5% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu (czyli równowartość 101 361,18 EUR) stanowi rezerwę ustanowioną w związku z procedurą odwoławczą.

 

Biorąc pod uwagę kwotę dostępnych środków finansowych, w miesiącu lipcu 2015 r., możliwe jest podpisywanie umów o dofinansowanie projektów znajdujących się na liście podstawowej.

 

Po zakończeniu oceny merytorycznej 1 wniosek o dofinansowanie został wycofany przez Wnioskodawcę.

 

Uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego wraz z listą podstawową i rezerwową oraz wzory formularzy niezbędnych do złożenia w celu przygotowania umowy o dofinansowanie znajdą Państwo tutaj

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście podstawowej.