Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Podsumowanie specyfiki projektów realizowanych w perspektywie 2007–2013 II Oś MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy

Realizacja II osi Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na terenie Małopolski służyła stworzeniu dobrych warunków dla wzrostu gospodarczego oraz  zatrudnienia w regionie. Dokonane inwestycje wzmocniły konkurencyjność małopolskich przedsiębiorstw oraz wsparły ich innowacyjność.

Środki finansowe przekazywane w ramach realizacji II osi MRPO w latach 2007-2013  kierowane były do przedsiębiorców z sektora MŚP realizujących zakupy inwestycyjne, projekty badawcze, prowadzących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Wsparcie otrzymywały również instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi dla przedsiębiorców. Dofinansowanie było również dedykowane działaniom z zakresu funduszy pożyczkowych
i poręczeniowych.

Analiza zrealizowanych projektów wykazała, że najczęstsze rodzaje działalności gospodarczej, na które Beneficjenci pozyskiwali fundusze, miały charakter usługowy i wytwórczy. Były to m.in.: budownictwo, usługi z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego, usługi hotelarsko – restauracyjne, usługi pocztowe itp.

Większość projektów realizowana była na obszarach miejskich (67%), a pozostałe 33% na obszarach wiejskich. Zdecydowana dominacja obszaru miejskiego, to konsekwencja zarówno większej liczby zarejestrowanych na ich terenie przedsiębiorstw, jak i posiadanego przez nie kapitału w postaci wiedzy oraz infrastruktury.

Zachęcamy Państwa do korzystania również z unijnego dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020.