Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Terminy konkursów w 2015 roku W dniu 14 maja 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do końca roku zostanie ogłoszonych 21 konkursów. W pierwszej kolejności dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty z zakresu infrastruktury drogowej, odnowy obszarów wiejskich, poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym,  wsparcia służb ratunkowych, ochrony zabytków i różnorodności biologicznej, przeciwdziałania klęskom żywiołowym, wspierania kształcenia ogólnego w szkołach oraz pomocy społecznej.  


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości rozpocznie procedurę wdrażania nowej formy wsparcia sektora MŚP. Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w formule bonów na innowacje, czyli puli środków, które przeznaczą np. na zakup usług badawczo-rozwojowych, w celu opracowania nowego lub ulepszonego produktu czy usługi. Bony ułatwią transfer technologii i upowszechnią wdrażanie innowacji w biznesie.


Zgodnie z harmonogramem rozpoczną się również konkursy prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w zakresie wsparcia rynku pracy. Dotyczyć będą m.in. wdrażania kompleksowych programów aktywizacji zawodowej, podnoszenia kwalifikacji kadr sektora MŚP, jak również wsparcia dla zakładania działalności gospodarczej. W konkursach zostaną wybrani operatorzy, którzy w późniejszym etapie będą udzielać wsparcia konkretnym odbiorcom.
Harmonogram może być modyfikowany m.in. z powodu braku zewnętrznych dokumentów i wytycznych.

 


Pliki do pobrania:


1)    Uchwała Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - POBIERZ.

 

2)    Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. - Ramowy Plan Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały- POBIERZ.

 

3)    Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. - Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2015 rok w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały - POBIERZ.