Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wsparcie innowacyjności w perspektywie 2007–2013 w II Osi MRPO – Gospodarka Regionalnej Szansy Celem realizacji II osi MRPO w perspektywie 2007-2013 było stworzenie dobrych warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na terenie Województwa Małopolskiego m.in. poprzez inwestycje wzmacniające konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw oraz wspierające ich innowacyjność

Wsparcie polegało na udzielaniu bezzwrotnego dofinansowania dla przedsięwzięć realizowanych w obszarze:

  • bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego,
  • komercjalizacji badań naukowych.

W ramach działań realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości:

Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”,

Działanie 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”.

W latach 2007-2014 łącznie ogłoszono 27 konkursów, w których przedsiębiorcy złożyli 4 055 wniosków o dofinansowanie. Wybrano ostatecznie projekty na łączną kwotę dofinansowania blisko 1 mld PLN.

Wg stanu na dzień 13.10.2016 r. do zawartych 2 122 umów o dofinansowanie przygotowano ponad 3 167 aneksów, tj. średnio więcej niż jeden aneks do każdej zawartej umowy.

Aneksy dotyczyły głównie sytuacji, w której przedsiębiorca prosił o wydłużenie terminu realizacji projektu, zgłaszał zmiany dotyczące miejsca lokalizacji firmy, rachunku bankowego firmy itp.