• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1433/15 z dnia 22 października 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 7 292 564,71 EURO na 8 473 035,30 EURO. Powyższa zmiana jest zgodna z art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

W wyniku zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na konkurs oraz uruchomienia 5% rezerwy na zapewnienie finansowania projektów, które podlegały ponownej ocenie po zastosowaniu środków odwoławczych, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1434/15 z dnia 22 października 2015 r. podjął decyzję o umieszczaniu na liście podstawowej kolejnych 5 projektów średnich przedsiębiorstw, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej.
 

Treść uchwał wraz z aktualną listą podstawową i rezerwową, zmieniony Regulamin konkursu oraz wzory formularzy niezbędnych do złożenia w celu przygotowania umowy o dofinansowanie - POBIERZ!

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostaną przesłane w indywidualnych pismach Wnioskodawcom, których projekty znajdują się na liście podstawowej.