• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Zmiana Regulaminu konkursu oraz listy podstawowej i rezerwowej projektów średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1675/15 z dnia 8 grudnia 2015 r. podjął decyzję o zwiększeniu, określonej § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu, kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 8 473 035,30 EURO na 9 084 800,00 EURO. Powyższa zmiana jest zgodna z art. 29 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

W wyniku zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na konkurs, Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1676/15 z dnia 8 grudnia 2015 r. podjął decyzję o umieszczaniu na liście podstawowej kolejnych 3 projektów średnich przedsiębiorstw, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej.

Ponadto, do siedziby MCP wpłynęły pisma dotyczące rezygnacji z podpisania umowy o dofinasowanie wniosków nr MRPO.02.01.01-12-0039/15 oraz MRPO.02.01.01-12-0074/15. W związku z powyższym wykreślono je z listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Poniżej w plikach do pobrania zamieszczono treść uchwał wraz z aktualną listą podstawową i rezerwową, zmieniony Regulamin konkursu oraz wzory formularzy niezbędnych do złożenia w celu przygotowania umowy o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostaną przesłane w indywidualnych pismach Wnioskodawcom, których projekty znajdują się na liście podstawowej.

 

Uchwała nr 1675/15

 

Regulamin konkursu

 

Wykaz zmian w regulaminie konkursu

 

Uchwała nr 1676/15

 

Lista podstawowa

 

Lista rezerwowa

 

Informacja o terminie złożenia wniosku o płatność

 

Oświadczenie wnioskodawcy ubiegajacego się o regionalną pomoc inwestycyjną

 

Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych  wnioskodawcy

 

Oświadczenie wnioskodawcy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w strefie aktywności gospodarczej/ specjalnej strefie ekonomicznej (SSE)