• Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wyszukiwarka konkursów

NAZWA DZIAŁANIA

NAZWA SCHEMATU

STATUS KONKURSU

ROK

KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-10-19

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Schemat B "Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów"

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową MRPO na lata 2007-2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Schematu B "Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów".

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-10-19

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Schemat B 'Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów"

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową MRPO na lata 2007-2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Schematu B "Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów".

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-10-10

Komunikat w sprawie liczby i wartości złożonych wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.2.A/2/2012

Postępując zgodnie z § 11 pkt. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie od 6 lipca 2012 r. do 9 października 2012 r. do godz. 16.00 w odpowiedzi na konkurs nr MCP/2.2.A/2/2012, ogłoszony w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat A "Projekty badawcze" wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego 2 wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-10-10

Komunikat w sprawie liczby i wartości złożonych wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012

Postępując zgodnie z § 11 pkt. 3 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie od 6 lipca 2012 r. do 9 października 2012 r. do godz. 16.00 w odpowiedzi na konkurs nr MCP/2.2.B/4/2012, ogłoszony w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R" wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie projektów, przy czym 2 wnioski zostały wycofane.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-09-28

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat C - "Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu"

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat C "Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu".

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-09-25

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.2.A/2/2012

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 6 lipca 2012 r. do 24 września 2012 r., w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, pozytywnie oceniono 3 wnioski o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.2.A/2/2012.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-09-21

Kolejnych 17 projektów średnich przedsiębiorstw wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego, biorąc pod uwagę oszczędności powstałe w ramach Działania 2.1 Schemat A, uchwałą nr 1140/12 z dnia 20 września 2012 r. podjął decyzję o dopisaniu do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/9/2011/SR 17 projektów, które znajdowały się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-09-17

Zmiana listy podstawowej projektów małych przedsiębiorstw wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/8/2011/MA

Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały nr 1112/12 z dnia 13 września 2012 r. podjął decyzję o dopisaniu do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania tj. projektu o numerze MRPO.02.01.01-12-0249/11 i projektu o numerze MRPO.02.01.01-12-392/11, przywróconych do oceny merytorycznej na skutek procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-09-17

Zmiana list podstawowej i rezerwowej projektów mikroprzedsiębiorstw wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/7/2010/MI

Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały nr 1111/12 z dnia 13 września 2012 r. podjął decyzję o dopisaniu do listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania, projektu nr MRPO.02.01.01-12-0808/10, przywróconego do oceny merytorycznej na skutek procedury odwoławczej.

więcej
KONKURS ZAKOŃCZONY

2012-09-10

Komunikat w sprawie liczby i wartości złożonych wniosków w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/4/2012

Postępując zgodnie z § 11 pkt. 3 Regulaminu konkursu, MCP informuje, że w okresie od 6 lipca 2012 r. do 7 września 2012 r. do godz. 16.00 w odpowiedzi na konkurs, ogłoszony w ramach Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R" wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie projektów, przy czym 1 wniosek został wycofany.

więcej