Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków, tel. 12 683 79 00, fax: 12 683 79 01, info_krakow@icimb.pl, www.icimb.pl/osimb

Dyscypliny KBN: budownictwo, inżynieria materiałowa, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna;
Kierunki działalności:
- rozwój nowoczesnych, proekologicznych i energooszczędnych technologii wytwarzania materiałów budowlanych, wyrobów ceramicznych i ze szkła,
- doskonalenie procesów przerobu surowców skalnych i odpadowych, wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych, wyrobów ceramicznych i ze szkła,
- innowacyjne techniki i technologie służące zmniejszeniu szkodliwego oddziaływania przemysłu na środowisko,
- wdrożenia przemysłowe w zakresie nowoczesnych technologii utylizacji odpadowych surowców i energii,
- poszanowanie energii, w tym energooszczędne technologie produkcji materiałów budowlanych, szkła i ceramiki,
- ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi i ich wykorzystaniem w przemyśle materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

Dane kontaktowe: Dział Projektów i Marketingu; tel.: 12 683 79 74;
e-mail: marketing_krakow@icimb.pl

Zakres prowadzonej działalności naukowobadawczej/prac badawczo-rozwojowych:

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych prowadzi działalność w zakresie materiałów budowlanych, szkła, ceramiki oraz surowców do ich produkcji dotyczącą:

 • tworzenia i wdrażania nowoczesnych technologii produkcji,
 • opracowywania nowych receptur i ulepszania istniejących,
 • badań składu i właściwości w akredytowanych laboratoriach,
 • wdrożeń przemysłowych,
 • projektów badawczo-rozwojowych, celowych i innych,
 • informacji naukowo-technicznej,
 • normalizacji krajowej i europejskiej,
 • certyfikacji wyrobów i usług oraz zakładowej kontroli produkcji i certyfikacji dobrowolnej,
 • badań porównawczych,
 • wydawania opinii, ekspertyz.

Jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej Nr 1487 oraz  Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ Nr E 20/F. Oddział posiada Certyfikaty Akredytacji PCA Nr AB 054, AB 148, AB 605, AB 721, AB 864 oraz AC 086.

Zakłady naukowo-badawcze: Zakład Badań Kontrolnych, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw, Zakład Cementu, , Zakład Doświadczalny, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej, Zakład Technologii Szkła.