Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (instytucja naukowa) ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków, tel.: 12 632-33-00, 12 632-38-35, fax: 12 632-35-24, centrum@min-pan.krakow.pl, www.min-pan.krakow.pl

Dyscypliny KBN:
ekonomia, energetyka, geofizyka, geologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska;
Kierunki działalności:
występowanie surowców mineralnych; metody poszukiwania i dokumentowania złóż surowców mineralnych; racjonalne wykorzystanie złóż; wzbogacanie i przetwórstwo surowców mineralnych; optymalizacja gospodarki surowcami mineralnymi i energią; prognozowanie zapotrzebowania na energię; rozwój kompleksu paliwowo-energetycznego; racjonalne użytkowanie energii; nowe źródła energii, szczególnie energii odnawialnej (geotermalnej, wiatrowej i biomasy słonecznej); polityka surowcowa i energetyczna.

Dane kontaktowe: dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE PAN,
tel. centr.: 12 632 33 00, wew. 104; 12 632 38 35, l_gawlik@min-pan.krakow.pl

Zakres prowadzonej działalności naukowobadawczej/prac badawczo-rozwojowych:
Instytut prowadzi badania naukowe z zakresu:

górnictwa i geologii inżynierskiej, energetyki, inżynierii środowiska, kształtowania środowiska, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, geologii i kartografii, ekologii,
a w szczególności w specjalnościach naukowych:
warunki występowania kopalin, metody poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin, metodyka kartografii geologicznej i analiz strukturalnych oraz neotektoniki i zjawisk pokrewnych, sposoby racjonalnego gospodarowania i wykorzystywania złóż, metody wzbogacania i przetwórstwa kopalin, metody optymalizacji gospodarki złożami, surowcami mineralnymi i energią, polityka surowcowa i energetyczna, badanie rynków surowców mineralnych, paliw i energii, polityka cenowa dla surowców mineralnych i energii, zrównoważony rozwój wybranych obszarów Polski, odnawialne źródła energii, składowanie i recykling odpadów, ekonomia surowców mineralnych, paliw i energii, modelowanie gospodarki surowcowej i energetycznej, geologiczne i przyrodnicze podstawy gospodarki wodą.