Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Instytut Nafty i Gazu w Krakowie ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, tel. 12 421-00-33, fax: 430-38-85, office@inig.pl, www.inig.pl

Dyscypliny KBN: energetyka, geofizyka, geologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria chemiczna, inżynieria i ochrona środowiska,

Kierunki działalności: geologia naftowa i geofizyka; zagospodarowanie złóż ropy i gazu; wiertnictwo; eksploatacja i inżynieria złóż węglowodorów; magazynowanie, dystrybucja i transport gazu ziemnego; technika spalania paliw gazowych; uzdatnianie i oczyszczanie paliw gazowych; racjonalne użytkowanie gazu; ochrona środowiska w górnictwie naftowym i gazownictwie przeróbka ropy naftowej i surowców pokrewnych; dodatki uszlachetniające do paliw, biopaliw i olejów, katalizatory i sita molekularne; opracowanie i optymalizacja wytwarzania nowych produktów; nowe procesy przeróbcze; modernizacja procesów stosowanych; właściwości eksploatacyjne produktów naftowych badane w akredytowanych laboratoriach; normalizacja produktów i metod badań w zakresie przemysłu rafineryjnego.Dane kontaktowe: Pan Piotr Wróbel – Kierownik Działu Marketingu i Szkoleń, tel.: 12 617-76-14, piotr.wrobel@inig.pl.

Zakres prowadzonej działalności naukowobadawczej/prac badawczo-rozwojowych:
Pion Poszukiwań Złóż Węglowodorów

• ocena perspektyw poszukiwawczych w kraju;
• ocena zasobów geologicznych, wydobywalnych i przemysłowych ropy naftowej i gazu ziemnego;
• oznaczanie parametrów fizycznych i zbiornikowych oraz właściwości płynów złożowych;
• zastosowanie metod i środków mikrobiologii w wiertnictwie, eksploatacji złóż węglowodorowych i podziemnych magazynach gazu;
• energia odnawialna.
Pion Eksploatacji Złóż Węglowodorów
• technologia wiercenia otworów;
• technologia cieczy wiertniczych i zabiegów cementowania otworów wiertniczych;
• zagospodarowanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;
• projektowanie zabiegów stymulacji wydobycia węglowodorów;
• symulacja procesów złożowych i podziemnych magazynów gazu;
• technologia rekonstrukcji odwiertów.
Pion Gazownictwa
• ocena materiałów z tworzyw sztucznych stosowanych w gazownictwie;
• ocena techniczna armatury gazowniczej i urządzeń pomiarowych;
• badania zmian właściwości metrologicznych gazomierzy;
• ocena techniczna i jakościowa urządzeń spalających paliwa węglowodorowe;
• nowe technologie użytkowania gazu;
• ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym.
Pion Technologii Nafty
• analizy i technologiczna ocena rop naftowych;
• procesy przerobu rop naftowych;
• badania katalizatorów stosowanych w procesach rafineryjnych;
• rozwój technologii wytwarzania paliw płynnych, dodatków i innych specyfików naftowych;
• kontrola jakości produktów naftowych;”
• badania silnikowe i eksploatacyjne paliw i olejów smarowych;
• ochrona środowiska i bezpieczeństwo użytkowania produktów naftowych.

W ramach Instytutu działa Centrum Funduszy Europejskich dla Energrtyki (Centrum FEDE), które nadzoruje proces wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegio (EFRR) w sektorze energetycznym. INiG prowadzi działalność szkoleniową w zakresie m.in.: pobierania prób, badania jakości i wykrywania metod fałszowania paliw płynnych oraz w obszarze związanym ze stosowaniem technologii zgrzewania rur polietylenowych.