Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Instytut Odlewnictwa (instytucja naukowa, instytut badawczy) ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków tel. 12 261-81-11, fax: 12 266-08-70 iod@iod.krakow.pl, www.iod.krakow.pl

Dyscypliny KBN:
budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, metalurgia;
Kierunki działalności:
innowacyjna metalurgia i technologia; produkcja odlewów; masy formierskie; odlewanie kokilowe, ciśnieniowe, precyzyjne; odlewanie z zastosowaniem modeli zgazowywanych; utylizacja i recykling odpadów produkcyjnych; wytwarzanie form i rdzeni, szybkie prototypowanie, skanowanie przestrzenne, symulacja zalewania procesu zalewania, krzepnięcia i rozkładu naprężeń, tomografia komputerowa; bania wysokotemperaturowe, badania właściwości mechanicznych, badania struktury oraz składu chemicznego tworzyw odlewniczych, wady odlewów.

Dane kontaktowe: Pan Marcin Latałło-Anulewicz, Pełnomocnik Dyrektora ds. Programów UE, tel. 12 26 18 345, mlatallo@iod.krakow.pl.

Zakres prowadzonej działalności naukowobadawczej/prac badawczo-rozwojowych:
• wykonanie prac badawczych i aplikacyjnych w zakresie inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem odlewania metali i stopów oraz materiałów kompozytowych,
• opracowanie technologii nowych tworzyw inżynierskich, a także materiałów stosowanych w procesach odlewniczych,
• akredytowane badania właściwości i struktury materiałów,
• kompleksowe badania metali i stopów w stanie ciekłym i ciekło-stałym,
• prototypowanie i projektowanie w systemie RPS (Rapid Prototyping System) z uwzględnieniem najnowszych modułów symulacji komputerowej,
• opracowanie systemów regeneracji materiałów stosowanych w procesach odlewniczych,
• opracowanie systemów utylizacji odpadów powstających w procesach odlewniczych oraz odpadów z innych procesów odlewniczych,
• analizy statystyczne dotyczące zagadnień związanych z przemysłem odlewniczym,
• opracowanie i rozpowszechnianie informacji z zakresu odlewnictwa,
• certyfikację wyrobów i maszyn odlewniczych oraz materiałów pomocniczych dla odlewnictwa,
• informacja o aktualnie prowadzonych pracach normalizacyjnych w kraju i Europie w zakresie odlewnictwa,
• organizację szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów,
• wydawnictwa naukowe i specjalistyczne.

Tworzywa odlewnicze:
• stopy żelaza,
• stopy metali nieżelaznych,
Konstrukcje odlewów.

Technologie odlewnicze dotyczące:
• materiałów formierskich i regeneracji mas,
• formy i mechanizacji formowania,
• topienia i obróbki cieplnej.

Badania laboratoryjne w zakresie:
• analiz chemicznych,
• struktury i własności mechanicznych,
• materiałów formierskich i środowiska,
• mechaniki zniszczenia i konstrukcji odlewów,
• fizykochemii metali i stopów.
Wspomaganie komputerowe w zakresie:
• modelowania i symulacji procesów, systemów ekspertowych,
• konstrukcji i prototypowania odlewów.

Jakość i Certyfikacja - Działalność w zakresie:
• informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej:
- biblioteka,
- komputerowe bazy danych ;
• normalizacji,
• wydawnictw,
• szkoleń dla kadry odlewniczej z przemysłu,
• promocji,
• statystyki odlewniczej.