Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Oddział w Krakowie (instytucja naukowa, instytut badawczy) ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, tel.: 12 266-91-54, fax: 12 266-91-54 oddzial@ips.krakow.pl; clpo@clpo.com.pl;

Dyscypliny KBN:
nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, włókiennictwo, towaroznawstwo;
Kierunki działalności:
surowce dla przemysłu skórzanego; technologia garbarstwa, futrzarstwa, białoskórnictwa, obuwnictwa; skóry sztuczne; ścieki garbarskie; zagospodarowanie i utylizacja odpadów; maszyny i urządzenia dla przemysłu skórzanego; ochrona środowiska; technologia wytwarzania obuwia; wykorzystanie i technologie wytwarzania surowców i materiałów obuwniczych; jakość, wzornictwo, funkcjonalność i zdrowotność obuwia; marketing i zarządzanie; systemy jakości.

Dane kontaktowe: Pan Kazimierz Nowakowski - Koordynator Funduszy Europejskich, tel.: 12255 42 35, 505501310, knowakowski@ips.krakow.pl.

Zakres prowadzonej działalności naukowobadawczej/prac badawczo-rozwojowych:
działalność badawcza i wdrożeniowa, doradztwo techniczno-technologiczne oraz usługi badawcze i szkoleniowe dla wszystkich branż przemysłu skórzanego.

Zakłady Badawcze IPS: Zakład Garbarstwa, Zakład Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Zakład Obuwia i Morfologii Stopy, Zakład Innowacyjnych Technologii Polimerowych, Zakład Spektroskopii Optycznej, Zakład Aplikacji Doświadczalnej wraz z laboratoriami: Laboratorium Garbarstwa, Laboratorium Obuwia, Laboratorium Badań Środowiska, Laboratorium Badań Środków Barwiących, Wyrobów Barwionych i Barwometrii.