Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków tel.: 12 628 22 01, fax: 12 628 22 62

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.:12 628 28 45, fax: 12 632 47 95
ctt@transfer.edu.pl; www.transfer.edu.pl

Dane kontaktowe: Pani Jadwiga Widziszewska - Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, tel.: 12 628 28 45, widziszewska@transfer.edu.pl.

Zakres prowadzonej działalności naukowobadawczej/prac badawczo-rozwojowych: 

Wydział Mechaniczny

 • analityczne i komputerowe metody projektowania i optymalizacji elementów konstrukcji
 • badania strukturalne materiałów inżynierskich
 • badania właściwości pojazdów samochodowych i szynowych
 • nowoczesne silniki spalinowe
 • zastosowanie paliw alternatywnych
 • obliczenia cieplno-wytrzymałościowe oraz optymalizacja maszyn i urządzeń energetycznych
 • badania doświadczalne i modelowe pomp, sprężarek, wentylatorów i wymienników ciepła
 • modelowanie i badanie aparatury przemysłowej
 • komputerowe wspomaganie projektowania procesów i systemów wytwarzania
 • konstrukcja i zastosowanie układów automatycznych i robotów w przemyśle
 • metody modelowania komputerowego, sieci komputerowe, bazy danych
 • grafika komputerowa, zastosowanie analizy obrazu w technice i medycynie

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 • metody analizy zanieczyszczeń chemicznych środowiska
 • projektowanie i modernizacja proekologicznych technologii chemicznych
 • technologia produkcji związków małotonażowych (kosmetyki, związki powierzchniowo czynne etc.)
 • modelowanie procesów rafineryjnych
 • kataliza homo- i heterogeniczna
 • korozja metali
 • odnawialne nośniki energii
 • inżynieria reaktorów biochemicznych

Wydział Inżynierii Lądowej

 • projektowanie i badanie materiałów i wyrobów budowlanych
 • badanie i projektowanie elementów oraz konstrukcji budowlanych i inżynierskich
 • nowoczesne metody napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych i inżynierskich
 • budownictwo energooszczędne i proekologiczne
 • budownictwo drogowe i kolejowe
 • inżynieria ruchu i problemy transportowe
 • statyka i dynamika konstrukcji z uwzględnieniem wpływów parasejsmicznych oraz obciążeń wiatrem

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 • komputerowe modelowanie pól elektromagnetycznych
 • monitoring i diagnostyka maszyn elektrycznych prądu przemiennego
 • napędy przekształtnikowe z wielofazowymi silnikami indukcyjnymi
 • napędy pojazdów elektrycznych
 • diagnostyka układów automatyki
 • kompatybilność elektromagnetyczna w trakcji elektrycznej
 • optymalizacja jakości energii elektrycznej
 • technika elektroniczna niekonwencjonalnych źródeł światła
 • mikroprocesorowe systemy pomiarów dynamicznych
 • szybkie prototypowanie systemów informatycznych
 • bezpieczeństwo sieci komputerowych

Wydział Inżynierii Środowiska

 • monitoring oraz ocena stanu i dynamiki zasobów wodnych wraz z prognozowaniem ich zmian
 • technologie realizacji obiektów i urządzeń w inżynierii wodnej
 • zapobieganie ryzyku powodziowemu i zagrożeniu suszą
 • metody oceny bezpieczeństwa obiektów i urządzeń wodnych i geotechnicznych oraz doboru technologii ich remontów i modernizacji
 • poszukiwanie rozwiązań w rozwoju infrastruktury technicznej w złożonych warunkach geotechnicznych
 • modelowanie i ocena niezawodności systemów zaopatrzenia w wodę oraz usuwania ścieków
 • rozwój odnawialnych źródeł energii oraz badań nad efektywnością ich wykorzystania
 • badania nad wykorzystaniem technik spalania fluidalnego w procesach utylizacji odpadów i energetycznego wykorzystania biomasy
 • kompleksowe gospodarowanie odpadami
 • rozwój systemów monitoringu i kontroli stanu środowiska
 • zastosowanie technik i technologii informatycznych w inżynierii środowiska i ochronie środowiska oraz w budownictwie wodnym i geotechnicznym

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 • optymalne kształtowanie konstrukcji narażonych na utraty stateczności i drgania
 • struktura elektronowa i własności magnetyczne związków międzymetalicznych
 • własności fizyczne ciekłych kryształów miękkiej materii oraz biologicznych i syntetycznych polimerów
 • implantacja jonowa szkieł i powłok ochronnych
 • metody obliczeniowe mechaniki ciał stałych i płynów oraz elektromagnetyzmu
 • analiza dużych deformacji ustrojów wiotkich
 • metody komputerowej wizualizacji obiektów architektonicznych i obszarów krajobrazowych
 • obliczenia wysokiej wydajności

Wydział Architektury

 • konserwacja zabytków
 • planowanie przestrzenne
 • architektura miejsc pracy i regeneracja terenów poprzemysłowych
 • architektura krajobrazu
 • aplikacje i rozwój technik komputerowych jako narzędzi warsztatu architekta.

CTT PK ułatwia przedsiębiorcom i instytucjom badawczym kontakty technologiczne. Wspiera wymianę informacji oraz krajowy i międzynarodowy transfer rozwiązań innowacyjnych we wszystkich dziedzinach nauki i przemysłu. Informuje o prawnej ochronie własności intelektualnej i ochronie własności przemysłowej. Ofertę swoją kieruje zarówno do przedsiębiorstw, jak i instytucji naukowo-badawczych. W strukturach Centrum Transferu Technologii funkcjonuje Zespół Rzeczników Patentowych. Na etapie transferu wiedzy Centrum Transferu Technologii oferuje pomoc w zakresie tworzenia i negocjacji postanowień umownych.

Ośrodek Przekazu Innowacji Polska Południowa
Koordynator: Centrum Transferu Technologii - Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Środowiska; pokoje 10, 4, parter
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel.:  12 628 28 45, tel./fax: 12 632 47 95

ircpk@transfer.edu.pl; www.transfer.edu.pl/ircpk/index.htm

IRC Polska to ogniwo łączące polskich przedsiębiorców i naukowców z ponadnarodową siecią instytucji wspierających i promujących możliwości oraz osiągnięcia technologiczne swoich Klientów. Regionalne konsorcja IRC poprzez współpracę z instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi z obszaru macierzystego, wspomagają identyfikację ich potrzeb technologicznych oferując odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne lub wspierają w upowszechnianiu ich osiągnięć technologicznych za granicą.