Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200, fax: (12) 293 50 10

Dane kontaktowe: dr Agnieszka Dulińska - Specjalista ds. Współpracy Naukowej z Biznesem,
e-mail: agnieszka.dulinska@uek.krakow.pl,
tel. 12 293 58 35, fax 12 293 59 35
Budynek Główny, pok. 305

Zakres prowadzonej działalności naukowo-badawczej/prac badawczo -rozwojowych:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie należy do największych uczelni ekonomicznych w  Polsce i jest placówką naukowo-badawczą o uznanej renomie w kraju i za granicą. Działalność naukowa Uczelni prowadzona jest w 56 katedrach, tworzących 4 wydziały: Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - 23 katedry, Finansów - 10 katedr, Towaroznawstwa - 9 katedr oraz Zarządzania - 14 katedr. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni to sprawdzona i renomowana kadra teoretyków i praktyków ceniona w Polsce i za granicą. Uczelnia realizuje międzynarodowe programy badawcze, uczestniczy w wymianie naukowców i studentów. Prowadzi wielostronną współpracę w ramach globalnych i  europejskich sieci naukowych.

Na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prowadzone są badania naukowe w obszarze teorii ekonomii, rozwoju regionalnego, stosunków międzynarodowych, zarządzania zasobami ludzkimi. Podejmowane są tematy społeczne i ekonomiczne wychodzące naprzeciw  przemianom zachodzącym w gospodarce polskiej i światowej. Wybrane jednostki Wydziału funkcjonują pod patronatem organizacji międzynarodowych (m.in. Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO).

Specjalność Wydziału Zarządzania to analiza systemów informacji ekonomicznej, zastosowania metod ilościowych w analizie procesów ekonomicznych i biznesowych, badania nad procesem zarządzania, ilościowe i jakościowe metody planowania i prognozowania, metody wyceny wartości materialnych i niematerialnych,  badania  marketingowe. Pracownicy Wydziału realizują projekty badawcze i wdrożeniowe w zakresie opracowywania analiz rynkowych i strategii marketingowych,  w szczególności segmentacji rynku, pozycjonowania produktów, prognozowania i modelowania przestrzennego, innowacyjności i komercjalizacji wyników badań. Ważnym obszarem badawczym  i wdrożeniowym są również restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów integracji i globalizacji.

Wydział Finansów prowadzi interdyscyplinarne badania nad współczesnymi zjawiskami i  procesami finansowymi, rolą pieniądza w gospodarce rynkowej, badaniami nad sektorem finansowym, instytucjami finansowymi, instrumentami finansowymi, finansami publicznymi i samorządowymi, bankowością, polityką monetarną, rynkami kapitałowymi, a także z zakresu teorii rachunkowości i controllingu. Zjawiska i  procesy finansowe są także przedmiotem badań nauk prawnych.

Wydział Towaroznawstwa prowadzi badania m.in. z zakresu technologii żywności, ekologicznej produkcji, opakowania, kontroli jakości i zarządzania środowiskowego. Posiada kilkanaście laboratoriów badawczych i specjalistycznych. Wśród specjalności pracowników Wydziału Towaroznawstwa warto wymienić  badania fizykochemiczne i jakościowe produktów żywnościowych i przemysłowych, opakowalnictwo, w tym badania niezawodności i ocena jakości opakowań, badania sensoryczne produktów przed rozkładem mikrobiologicznym, bezpieczeństwo wyrobów przemysłowych. 

Z myślą o przedsiębiorstwach oraz innych podmiotach otoczenia biznesowego zainteresowanych przeprowadzeniem badań przez specjalistów zatrudnionych w UEK, została udostępniona Baza wiedzy UEK dostępna ze strony głównej UEK: www.uek.krakow.pl.