Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków tel. 12-662-60-14 (informacja), fax. 12-637-22-43 , info@up.krakow.pl, www.up.krakow.pl

Dane kontaktowe: mgr inż. Pani Alicja Król, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, tel. 12-662-60-45, akrol@up.krakow.pl

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Instytut Matematyki:

 • badania podstawowe w specjalnościach: równania i nierówności funkcyjne i ich zastosowania, geometria i równania różniczkowe, logika matematyczna, algebra, podstawy i historia matematyki, dydaktyka matematyki,
 • badania rozwojowe w specjalności: dydaktyka matematyki,

Instytut Fizyki:

 • badania podstawowe w dziedzinach:fizyka, inżynieria materiałowa, w szczególności:

Zakład Spektroskopii Mössbauerowskiej: badania za pomocą linii rezonansowej 14,41-keV Fe (pomiar transmisyjny w temperaturach: pokojowej, 80-270 K, 4,2 K; pomiar CEMS w temperaturze pokojowej, opracowanie widma),  Zakład Dydaktyki Fizyki: badanie mechanizmów percepcji w trakcie uczenia się i nauczania przedmiotów przyrodniczych, Zakład Fizyki Stosowanej: badania właściwości elektrycznych, elektromechanicznych i termodynamicznych ferroelektrycznych roztworów stałych w postaci monokryształów oraz ceramiki.

Instytut Techniki:

 • badania w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinach: inżynieria materiałowa i fizyka fazy skondensowanej: właściwości nadplastyczne stopów, materiały kompozytowe, fazy międzymetaliczne z układu Ni-Al oraz stopy (kompozyty) na ich osnowie,
 • badanie struktury pasmowej i właściwości magnetycznych faz międzymetalicznych z efektamirezonansu elektronowej konfiguracji, struktura i właściwości stopów nanokrystalicznych oraz stopów z udziałem fazy amorficznej,  nanokrystalizacja stopów magnezu poprzez odkształcenie metodami ze zmienną drogą eksperymentalne i teoretyczne badanie struktury elektronowej i własności materiałów dla opto- i mikroelektroniki, obliczanie struktury elektronowej ciał stałych metodą (L)APW+LO oraz metodami wykorzystującymi pseudopotencjały, modelowanie niejednorodności odkształcenia plastycznego i rozwoju tekstury przy zastosowaniu metody elementów skończonych, modelowanie matematyczne materiałów kompozytowych z gradientem rozmieszczenia faz, z pogranicza elektrotechniki, automatyki: modelowanie i optymalizacja parametryczna systemów dynamicznych, w tym układów mechatronicznych przy zastosowaniu technik komputerowych,
 • budownictwo: analiza drgań ścianowych podlegających wstrząsom górniczym z wykorzystaniem siecineuronowych,
 • pedagogika:obudowa dydaktyczna zajęć z przedmiotów technicznych i informatycznych, modelowanie praktyk pedagogicznych, analiza zatrudnienia absolwentów ETI, możliwości komputerowej wizualizacji mowy, analiza uwarunkowań nadpobudliwości psychoruchowej w kontekście poziomu postaw twórczych, ukryty program w edukacji w edukacji na przykładzie kształcenia ogólnotechnicznego, kształcenie modułowe w edukacji techniczno-informatycznej,
 • ekologia: analiza energetyczna i ekonomiczna układów pozyskiwania energii odnawialnej,
 • fizyka:zastosowanie spektroskopii i obrazowania magnetycznego rezonansu jądrowego in vivow badaniach fizjologii mięśni szkieletowych człowieka oraz patologii centralnego układu nerwowego,

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych:

 • badania podstawowe w dyscyplinach:przetwarzanie obrazów i sztuczna inteligencja: przetwarzanie, analiza oraz rozpoznawanie obrazów biomedycznych (np. zobrazowań dynamicznej perfuzji mózgu, tomografii komputerowej), wizualizacja wolumetrycznych zobrazowań biomedycznych w czasie rzeczywistym, wykorzystanie metod syntaktycznych do analizy zobrazowań medycznych, systemy rozszerzonej rzeczywistości („Augmented Reality"), analiza podpisów odręcznych, gramatyki grafowe, systemy biometryczne, kryptosystemy biometryczne, zastosowanie systemów samouczących do detekcji ataków internetowych, języki do opisu warstwy prezentacyjnej i zachowania aplikacji internetowych, budowanie struktur wiedzy wykorzystywanych w systemach rozumienia obrazów,
 • obliczeniowa fizyka atomowa:obliczanie natężeń linii widmowych i czasów życia stanów atomów i jonów wykorzystywanychw konstrukcji zegarów atomowych, laserów i nowych źródeł światła.

Wydział Geograficzno-Biologiczny:

Instytut Geografii:

 • badania podstawowe w dziedzinach: geografia fizyczna, geologia, ekorozwój i kształtowanie środowiska, geografia społeczno-ekonomiczna i przedsiębiorczość, geografia turyzmu, dydaktyka geografii, w szczególności:

Zakład Geografii Fizycznej:

 transformacja środowiska geograficznego gór i wyżyn na skutek działania procesów naturalnych i antropogenicznych,  wspomaganie prognozowania gwałtownych wezbrań w małych zlewniach  karpackich,

 • badanie hydrologicznych zmian w środowisku Pienin, Beskidu Niskiego, Ojcowskiego ParkuNarodowego, ewolucja środowiska przyrodniczego części Himalajów,
 • badanie wpływu obecności szczątków drewna i działalności człowieka na przebieg procesówkorytowych oraz stabilności systemu korytowego w warunkach dzisiejszej w nim gospodarki (główniena przykładzie koryta Czarnego Dunajca), grawitacyjne procesy stokowe, a szczególnie ruchy osuwiskowe i ich skutki na Pogórzu Karpackim,
 • badania paleontologiczne nad otwornicami,

Zakład Geologii:

zapis sedymentacyjny końcowych stadiów rozwoju orogenu karpackiego, francusko-polska współpraca w zakresie geologii w II połowie XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, analiza walorów geoturystycznych wybranych obszarów południowej Polski,

 • badania nad genezą i warunkami powstania przewodnich poziomów wapieni kokolitowychw oligocenie Karpat,

Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego:

naturalne i antropogeniczne przekształcenia środowiska geograficznego w Polsce południowej i południowo-wschodniej,badania transformacji rzeźby i zmiany struktury użytkowania gruntów,  zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych (zmiany parametrów fizyko-chemicznych wody), kształtowanie się termicznej struktury dolnej warstwy atmosfery na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych, aerozoli i pyłów eolicznych, zmiany warunków klimatycznych w Polsce południowej i południowo-wschodniej,

 • badania struktury opadów atmosferycznych w dolinach rzek i potoków,
 • badania wysokości opadów atmosferycznych w Karpatach i na terenie Ojcowskiego ParkuNarodowego,
 • badania dynamiki krajobrazu antropogenicznego Polski południowo-wschodniej,- charakterystyka i potencjalne możliwości wykorzystania popiołów lotnych powstających w procesachwspółspalania węgla i biomasy,
 • badania zmian klimatu,analiza wpływu czynników antropogenicznych na zmiany klimatu na przykładzie Krakowa,
 • badanie struktury i składu opadów atmosferycznych w Karpackim Wschodnim Regionie Pluwialnym,określenie zmienności warunków pogodowych nad Polską południową,
 • badania koncentracji aerozoli występujących w Polsce południowej,
 • badania pyłów eolicznych deponowanych w Polsce południowej,

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej:

przekształcenia regionalnych struktur społecznych i gospodarczych w Polsce i na świecie,

 • badania problematyki starzenia się ludności w województwie małopolskim i Polsce (w tymkonsekwencji i tworzenie prognoz demograficznych), zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem roli dużych ośrodków miejskich w ich kształtowaniu,
 • badania zróżnicowania sieci miejskiej w Polsce oraz wielofunkcyjnego rozwoju wsi na obszarachgórskich,
 • badania nad społecznymi uwarunkowaniami w krajach Ameryki Łacińskiej, także pod kątemmetropolizacji i urbanizacji,
 • badania związane z geograficzno-ekonomicznymi aspektami turystyki krajowej i zagranicznej,

Zakład Turystyki i Badań Regionalnych:

 • badania potencjału turystyczny wybranych regionów Polski i świata,waloryzacja turystyczna gmin Małopolski, geostatystyka w badaniach regionalnych Polski,potencjał turystyczny państw Azji południowo-wschodniej,wpływ turystyki na kształtowanie krajobrazu kulturowego regionu,narzędzia geoinformacyjne w kreowaniu oferty turystycznej regionu, 

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej:

problemy transformacji struktur przestrzennych w procesie integracji europejskiej, metodologia nauk geograficznych i historii rozwoju myśli geograficznej, rozwój teoretycznych koncepcji geografii przemysłu, w tym roli przedsiębiorstw przemysłowych w fazie informacyjnej rozwoju cywilizacyjnego,

 • problematyka kształtowania się przestrzeni geograficznej, rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej w warunkach integracji europejskiej i globalizacji, rola innowacji i funkcji sektora przemysłu i usług w gospodarce, wpływ światowego kryzysu gospodarczego na funkcjonowania przemysłu i usług (w tym sektora turystyki), przemiany struktury przestrzennej i działowej przemysłu Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, przemiany struktur zatrudnienia,  zróżnicowanie światowej i europejskiej przestrzeni przemysłowej w układach regionalnych oraz procesów transformacji przedsiębiorstw, procesy koncentracji i rozwoju ponadnarodowych korporacji w przestrzeni światowej, ze szczególnym uwzględnieniem korporacji informatycznych,  funkcja szkolnictwa wyższego i sektora nauki w rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz roli ośrodków akademickich w przemianach struktury regionalnej, rola kapitału ludzkiego w procesie podnoszenia konkurencyjności układów przestrzennych i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich i przygranicznych,  kształtowanie się struktur regionalnych oraz biegunów wzrostu w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Francji, kształtowanie się obszarów metropolitalnych Polski południowo-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem roli przemysłu i szkolnictwa wyższego,  procesy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i zdegradowanych, rola postaw przedsiębiorczych i etyki w życiu społeczno-gospodarczym, doskonalenie procesu dydaktycznego z przedsiębiorczości w edukacji szkolnej oraz roli edukacji w zakresie przedsiębiorczości w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym firm rodzinnych, rozwoju kierunków i problematyki badawczej z zakresu przemysłu, usług (w tym transportu), przedsiębiorczości oraz metodologii w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w minionych 65 latach.

Zakład Dydaktyki Geografii:

 • badania nad efektywnością procesu kształcenia geograficznego w zreformowanej szkole oraz historiageografii i dydaktyki geografii,uniwersytet jako innowacyjne centrum naukowo - badawcze wzbogacone projektami badawczymikształceniegeograficzne w Rosji i w Polsce - integracyjne, problemy mniejszości narodowych,
 • badania w zakresie edukacji międzykulturowej w geografii w dobie globalizacji i integracji,
 • badania dotyczące uwarunkowań i wyników edukacji geograficznej,absolwenci studiów geograficznych na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej,
 • badania dotyczące historii dydaktyki geografii, m.in. działalności nauczycieli geografii w czasie II wojny światowej oraz rozwoju naukowo-dydaktycznego Zakładu Dydaktyki Geografii UniwersytetuPedagogicznego w Krakowie,
 • badania rozwojowe: dydaktyka geografii

Instytut Biologii:

 • badania podstawowe i rozwojowe w dziedzinach:
 • nauki biologiczne i nauki chemiczne, w szczególności: mono- i dwu-warstwy lipidowe jako model naturalnych membran komórkowych do badań zmian parametrów biochemicznych i fizykochemicznych pod wpływem jonowych i niejonowych substancji biologicznie czynnych, stresogenny oraz ochronny wpływ jonów i antyoksydantów na komórki roślinne i zwierzęce w układach modelowych i naturalnych, rola hormonów w procesach rozwojowych i stresowych, ocena wpływu preparatów roślinnych oraz substancji farmakologicznych na własności membran komórek zwierzęcych w aspekcie ich potencjalnego leczniczego działania,
 • badania cytogenetyczne i analiza stresu oksydacyjnego u roślin reprezentujących różne typymetabolizmu węglowego,biologia rozmnażania roślin w warunkach in vivo i in vitro. (badania obejmujące m.in. analizę poziomuodporności najbardziej plennych odmian zbóż na pleśń śniegową wywoływaną przez Microdochium nivale),taksonomia roślin i grzybów zlichenizowanych (porostów) - badania nad rodzajem Rosa (róża),Crataegus (głóg) oraz opracowania grup porostów (Absconditella, Thelocarpon),
 • badania nad różnorodnością gatunkową roślin i porostów w różnych rejonach Polski południowej,.
 • badania antropogenicznych przemian roślinności i dynamiki zbiorowisk roślinnych z zastosowaniemmetod numerycznych oraz sukcesji na odłogach porolnych oraz zbiorowisk porostów różnych siedlisk,
 • badania lichenoindykacyjne (wykorzystanie porostów do określania stanu środowiskai monitorowania zachodzących w nim zmian), monitorowanie obszarów chronionych,
 • badania dotyczące populacji gatunków roślin i porostów zagrożonych i chronionych w Polsce(weryfikacja i monitoring stanowisk, populacji, określanie zagrożeń i sposobów ochrony),
 • zmiany aktywności układu antyoksydacyjnego, acetylocholinoesterazy, esterazy lizosomalnejw narządach myszy pod wpływem czynników egzogennych,
 • wpływ wybranych preparatów pochodzenia roślinnego na przebieg cukrzycy typu I u myszy,
 • wpływ fitoestrogenów i wybranych ksenobiotyków na hormonalną regulację spermatogenezyu myszy,zmiany aktywności układu antyoksydacyjnego w oku myszy pod wpływem promieniowania UVi wybranych ksenobiotyków,wpływ ozonu, herbicydów, związków allelopatycznych, metali ciężkich oraz zasolenia na wzrosti rozwój roślin,zmiany aktywności metabolicznej w reakcji na stres suszy, stres świetlny, stężenie dwutlenku węglaoraz hipoksję. Analizy obejmują zarówno zmiany zawartości wybranych metabolitów (jabłczan,cytrynian, NAD(P), PEPC oraz chlorofil) jak i natężenia takich procesów jak fotosynteza, oddychanie,transpiracja, przewodnictwo szparkowe oraz fluorescencja chlorofilu,
 • badania nad fauną i taksonomią kleszczy (Ixodida) w Polsce i Europie Środkowej,
 • badania nad występowaniem, rozmieszczeniem i liczebnością kleszczy na terenach rekreacyjnychw aglomeracjach miejskich i na obszarze biotopów naturalnych (parki krajobrazowe, parki narodowe)szczególnie na obszarze Polski południowej,
 • badania nad cyklami dobowymi i rocznymi kleszczy,
 • badania nad ekologią, specyficznością żywicielską i epidemiologicznym znaczeniem kleszczy,
 • badania nad migracją obcych gatunków kleszczy (Ixodes, Amblyomma, Hyalomma) do Polski naróżnych żywicielach i rozprzestrzenianiem się kleszczy poza naturalne zasięgi występowania
 • systematyka, biogeografia i ekologia koprofagicznych Scarabaeoidea) ; badaniach nad bionomiąi rozsiedleniem chrząszczy z rodzaju Onthophagus z terenu Eurosyberyjskiego (badania nadbioróżnorodnością koprofagicznych Scarabaeoidea Karpat Polskich,
 • badania nad fauną i biologią Arthropoda i Chiroptera Polski,fauna nietoperzy Karpat Polskich,fauna ektopasożytów nietoperzy (Celem pracy jest poznanie fauny Spinturnicidae, Argasidaei Ixodidae nietoperzy Karpat oraz ocena ich wpływu na kondycję nietoperzy i roli w rozprzestrzenianiuchorób transmisyjnych), zagadnienia związane z rocznym cyklem życia płazów i zjawiskami z nim związanymi dotyczącemorfologii, ekologii, zagrożeń oraz rozmieszczenia i monitoringu płazów i gadów w Polsce, a takżewpływu promieniowania UV na organizm tych zwierząt,koncentracja i wpływu metali ciężkich na organizmy zwierząt i ludzi (Badane jest działanie tychksenobiotyków na metabolizm i aktywność wielu enzymów,kumulacja metali ciężkich w tkankachludzkich. Do badań wykorzystywane są m.in. wycinki nowotworowe, łożysko i mleko kobiet.),
 • badania laboratoryjne z zakresu ekologii populacji owadów - szkodników magazynowanego ziarnazbóż i produktów spożywczych,
 • badania wpływu wybranych gatunków sproszkowanych roślin na procesy populacyjne i migracjetrzech gatunków chrząszczy kapturnika zbożowca (Rhyzopertha dominica F.), spichrzela surynamskiego(Oryzaephilus surinamensis L.) i wołka ryżowego (Sitophilus oryzae L.), badania wpływu różnychtemperatur środowiska na liczebność i aktywność migracyjną tych gatunków (badania te mają zarównoaspekt teoretyczny, jak i praktyczny - zbadanie możliwości wykorzystania różnych warunkówtemperaturowych oraz sproszkowanych roślin do ograniczenia występowania, a tym samym zwalczaniatych szkodników),
 • badania dotyczące oceny zanieczyszczenia ekosystemów metalami ciężkimi i związkamizakwaszającymi w różnych typach siedliskowych lasów, z wykorzystaniem jako wskaźników pedofaunyoraz kory Pinus silvestris L,
 • badania dotyczące diety drapieżników lądowych oraz ziemnowodnych, oceny wpływu wydry napopulacje ryb hodowlanych oraz wolnożyjących ze szczególnym uwzględnieniem metod minimalizacjiszkód na stawach hodowlanych, oraz programów ochrony wydry w Polsce,
 • badania ekologii populacji zwierząt łownych,
 • badania nad oceną liczebności jeleniowatych,
 • badania dotyczące płodności dzików,
 • badania zależności pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną związków organicznych w oparciu o rentgenowską analizę strukturalną, synteza pięcio- i sześcioczłonowych związków heterocyklicznych zawierających egzocyklicznyy atomselenu,
 • badanie oddziaływań metal - białko w kontekście powstawania i rozwoju wybranych choróbneurodegeneracyjnych i nowotworowych, wizualizacja i technologia informacyjna w nauczaniu chemii, programy komputerowe wspomagające proces kształcenia chemicznego, modernizacja programów nauczania chemii, rola transferu ujemnego, pojęć i definicji w nauczaniu, teorie psychologiczne i pedagogiczne w nauczaniu chemii, historia nauczania chemii a współczesność.

Wydział Filologiczny:

Instytut Neofilologii - filologia angielska:

 • badania podstawowe w dyscyplinach: językoznawstwo i przekładoznawstwo angielskie

Instytut Neofilologii - filologia rosyjska:

 • badania podstawowe i rozwojowe w dyscyplinach:językoznawstwo (synchroniczne i diagnostyczne), literaturoznawstwo,  przekładoznawstwo,  metodyka nauczania języka rosyjskiego,

Instytut Neofilologii - filologia niemiecka:

 • badania podstawowe w dyscyplinach:literaturoznawstwo, kulturoznawstwo,językoznawstwo, językoznawstwo stosowane (metodyka),

Instytut Neofilologii - filologia romańska:

 • badania przemysłowo-rozwojowe w dziedzinie komputerowego przetwarzania języków naturalnych,w dyscyplinach: automatyczne tłumaczenie tekstów pisanych specjalistycznych i środowiskowych,  inżynieria dokumentu,  metodologia e-nauczania.

W badaniach wykorzystuje się wiedzę z zakresu informatyki(podstawy informatyki, programowanie w języku PERL, bazy danych SQL. Technologie XML, WEB, podstawowe programy w zakresie enauczania i tłumaczenia automatycznego), inżynierii dokumentu (wykorzystanie praktyczne cytowanych technologii, automatyczna analiza tekstów pisanych, tworzenie słowników elektronicznych, tłumaczenie automatyczne, elektroniczne zarządzanie dokumentem), a także treści związane z funkcjonowaniem biznesu,

Instytut Filologii Polskiej:

 • badania podstawowe i rozwojowe w dyscyplinach: językoznawstwo, logopedia, dydaktyka literatury i języka polskiego, literaturoznawstwo;

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa:

 • badania w dyscyplinach:  bibliologia, bibliotekarstwo, historia książki, informacja naukowa,  prasoznawstwo, edytorstwo, wiedza o literaturze,

Wydział Pedagogiczny:

Instytut Pedagogiki Specjalnej:

 • badania rozwojowe w specjalnościach:wykorzystanie techniki i informatyki we wspomaganiu efektów interdyscyplinarnej rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących, wykorzystanie techniki GPS we wspomaganiu orientacji przestrzennej osób niewidomych.

Katedra Psychologii:

 • badania podstawowe w dziedzinie psychologii, w dyscyplinach:psychologia rozwoju człowieka, psychologia osób niepełnosprawnych, psychologia twórczości,

Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych:

 • badania w zakresie: konteksty edukacyjne przemian społeczno-kulturowych (w tym budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego),  wykorzystanie tzw. nowych mediów (mediów społecznościowych) w edukacji, nowe technologie edukacyjnych (w tym koncepcja inteligencji wielorakich, neuropedagogika) a jakość kształcenia,  zagrożenia ze strony nowych mediów.

Wydział Sztuki:

 • badania w dziedzinach: sztuka, nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki o zdrowiu, nauki ekonomiczne, w tym:
 • badania podstawowe w specjalnościach: grafika, projektowanie komputerowe,badania rozwojowe w specjalnościach: wzornictwo, grafika,  projektowanie komputerowe.