Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Definicja MŚP

Mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwo?

Właściwe zakwalifikowanie Wnioskodawcy do kategorii mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy jest istotne w szczególności z punktu widzenia wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz terminu naboru wniosków w ramach II Osi Priorytetowej MRPO.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej klasyfikacji przedsiębiorstwa dokonuje się według następujących trzech kryteriów:

  • liczba osób zatrudnionych,
  • roczny obrót,
  • całkowity bilans roczny.

Porównanie danych przedsiębiorstwa z progami i pułapami zamieszczonymi w tabeli poniżej umożliwi ustalenie, czy są Państwo mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem czy średnim przedsiębiorstwem. Należy zwrócić uwagę na to, że o ile zachowanie progu zatrudnienia jest obowiązkowe, o tyle w przypadku pułapu dotyczącego rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego MŚP może wybrać jeden z nich. Przedsiębiorstwo nie musi więc spełniać obydwu warunków finansowych i może przekroczyć jeden z pułapów, nie tracąc swojego statusu.

 

 

Zgodnie z tabelą zamieszczoną powyżej w kategorii MŚP:

Mikroprzedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obroty roczne nie przekraczają 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Dane, które są stosowane do określenia liczby zatrudnionych osób i kwot finansowych dotyczą ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego oraz obliczane są w skali rocznej. Uwzględnia się je od daty zamknięcia rozliczeń. Kwota wybrana w odniesieniu do obrotów jest obliczana z wyłączeniem podatku od wartości dodanej (VAT) oraz innych podatków pośrednich. Wyrażone w euro wielkości dotyczące rocznych obrotów oraz rocznej sumy bilansowej przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy z datą zamknięcia rozliczeń, przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło lub spadło poniżej pułapów dotyczących liczby zatrudnionych osób lub pułapów finansowych w stosunku do roku wcześniejszego uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy pułapy te zostaną przekroczone przez dwa okresy obrachunkowe z rzędu.

W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, dane które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w trakcie roku finansowego.

Liczba osób zatrudnionych to liczba osób pracujących w pełnym wymiarze czasu w danym przedsiębiorstwie lub w jego imieniu przez cały okres referencyjny, o którym mowa. Pracę osób, które nie przepracowały pełnego roku, tych, którzy byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu, niezależnie od okresu jej trwania oraz prace pracowników sezonowych liczy się jako części ułamkowe zatrudnionych osób. Do personelu zalicza się: pracowników, osoby pracujące na rzecz przedsiębiorstwa jemu podporządkowanego i uznane za pracowników na mocy prawakrajowego, właścicieli – zarządzających, partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie oraz korzystających z przywilejów finansowych w przedsiębiorstwie. Stażyści lub studenci uczestniczący w szkoleniu zawodowym na podstawie umowy stażu lub szkolenia zawodowego nie są uwzględniani jako personel. Nie uwzględnia się również czasu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Zgodnie z definicja przyjętą przez Komisję Europejską do osób zatrudnionych zalicza się:
a) pracowników;
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;
c) właścicieli – kierowników;
d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z niego korzyści finansowe.

W nawiązaniu do pkt. a. i b. prawo krajowe, w tym wypadku, obowiązujący Kodeks Pracy podaje w art. 2. następującą definicję pracownika: „Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.” Wobec powyższego osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (umów cywilnoprawnych) nie można uwzględniać jako pracowników.

Kolejnym krokiem przy kwalifikacji do sektora MŚP jest ustalenie, czy przedsiębiorstwo jest niezależne (jest to najczęściej spotykana kategoria), partnerskie czy związane.