Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

ROZWÓJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

 

Całkowita kwota wsparcia przeznaczona na to działanie to: 192 598 468 euro, w tym kwota z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 163 708 698 euro. Ze wsparcia w ramach Działania 2.1 II Osi priorytetowej MRPO wyłączone są:

 • projekty dotyczące branży handlu detalicznego i hurtowego oraz branży turystycznej (w przypadku branży turystycznej wsparcie w ramach działania 3.1 MRPO - weryfikacja kwalifikowalności projektów na podstawie kodów PKD oraz zakresu rzeczowego projektu, np. budowa obiektu hotelowego oraz projekty z zakresu gastronomi realizowane w obiektach hotelowych, w szczególności klasa PKD rok 2007: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9 oraz 79.1, 79.9,  91.03, 93.1, 93.2),
 • osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS,
 • podmioty, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007 –2013, jeżeli nie minął jeszcze ustalony okres karencji od momentu przyznania pomocy - 1 rok.

Schemat A
"Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach"

Do objęcia dofinansowaniem kwalifikują się projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferty polegające na:

• rozbudowie i nabyciu przedsiębiorstwa,
• działaniach mających na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego,
• zmianie stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające
poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
• unowocześnieniu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
• zmianie wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług,
• modernizacji środków produkcji.

W przypadku mikroprzędsiębiorstw wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tzw. „ginących zawodów”.


Kto mógł otrzymać dotację?

- mikroprzedsiębiorstwa – do 45%
minimalna kwota dotacji - 40 tys. zł
maksymalna kwota dotacji - 400 tys. zł

UWAGA! MIKROPRZEDSIEBIORCY! Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości prosimy o zweryfikowanie czy projekt Państwa przedsiębiorstwa kwalifikuje się do programu regionalengo (Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - MRPO) czy do programu ogólnokrajowego (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się:  - TUTAJ!

- małe przedsiębiorstwa – do 45%
minimalna kwota dotacji - 100 tys. zł
maksymalna kwota dotacji - 1 mln zł

- średnie przedsiębiorstwa – do 35%
minimalna kwota dotacji - 200 tys.
maksymalna kwota dotacji - 2 mln zł

Ważne!
Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać 45%, a średnie przedsiębiorstwa 35% dofinansowania do wydatków kwalifikowanych w projekcie w przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na terenie powiatu o niskim wskaźniku przedsiębiorczości (poniżej 75% średniej wojewódzkiej). Powiaty obecnie posiadające taki wskaźnik to: proszowicki, brzeski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, tarnowski, dąbrowski. Jeśli projekt zlokalizowany jest na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości powyżej 75% średniej wojewódzkiej to dofinansowanie do wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 40% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 30% dla średnich przedsiębiorstw.
Szczegółową mapę powiatów wraz z ich wskaźnikiem przedsiębiorczości znajdą Państwo TUTAJ.

 

Co podlega dofinansowaniu?

 • rozbudowa lub nabycie przedsiębiorstwa,
 • zmiana produkcji lub procesu produkcyjnego,
 • zmiana stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych sprzyjających poprawie środowiska naturalnego i BHP,
 • unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • zmiana wyrobu i usługi, w tym również zmianę w sposobie ich świadczenia,
 • modernizacja środków produkcji.


W Schemacie A projekty podlegające wyłączeniu to projekty:

 • mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż rok, polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Projekty w tym zakresie wspierane będą w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
 • polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej obejmujących 3 lub więcej MŚP. Wsparcie jest przewidziane w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • projekty mikroprzedsiebiorstw kwalifikujące się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • projekty podmiotów, które mają możliwość uzyskania dotacji w ramach Działań 2.1, 2.4 oraz 2.5 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich w latach 2007-2013”.


Wydatki kwalifikowane w ramach schematu A to:
Wydatki wynikające z rodzaju projektu uwzględnione:

 • w części II B Podręcznika kwalfikowania wydatków zamieszcoznego poniżej w plikach do pobrania
 • w części II C Podręcznika kwalfikowania wydatków zamieszcoznego poniżej w plikach do pobrania


Wydatki kwalfikowane specyficzne dla schematu A:

 • nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 • usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem, w wysokości maksymalnie 5% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 • koszt wdrażania systemów zarządzania w celu spełnienia wymagań europejskich norm ISO, jeśli zgodność z wymaganiami normy ISO zostanie wiarygodnie zweryfikowana i potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty audytu certyfikującego można uznać za kwalifikowane jedynie w przypadku pierwszej certyfikacji. Dopuszcza się uznanie za kwalifikowane kosztu recertyfikacji, ale wyłącznie w przypadku, gdy taka recertyfikacja będzie wiązała się z  rozszerzeniem dotychczasowego zakresu certyfikatu o inne systemy zarządzania (np. środowiskowe, bhp).
 • w przypadku zakupu środków transportu przez podmiot nie wykonujący działalności w zakresie usług transportowych (w tym taki, w której działalność transportowa nie jest działalnością główną) wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być kwalifikowalne jedynie w wypadku, gdy środek transportu jest samochodem specjalnym (nr 743 według Klasyfikacji Środków Trwałych) lub jest pozostałym taborem bezszynowym (nr 76 według Klasyfikacji Środków Trwałych) oraz jest niezbędnym elementem projektu i Beneficjent zobowiąże się wykorzystywać go jedynie do celu określonego w projekcie i przedstawi wiarygodną metodę weryfikacji jego wykorzystania.
 • wydatkiem kwalifikowanym w przypadku zakupu przedsiębiorstwa jest wyłączenie cena zakupu składników majątkowych zakupywanego przedsiębiorstwa mieszczących się w katalogu wydatków kwalifikowanych (kategorie kosztów oraz limity) określonych dla niniejszego schematu. Składniki majątkowe zakupywanego przedsiębiorstwa muszą być wycenione zgodnie z zasadami rachunkowości, w szczególności warunkiem uznania ich za kwalifikowane jest dokonanie wyceny wartości godziwej składników majątku (wycena musi zostać dokonana do momentu złożenia wniosku o płatność, w przypadku wybrania projektu do dofinansowania).
 • koszty szkoleń specjalistycznych pracowników Wnioskodawcy, związanych bezpośrednio z realizacją projektów o charakterze inwestycyjnym rozumianych, jako szkolenia polegające na przekazywaniu wiedzy głównie i bezpośrednio związanej z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracownika w przedsiębiorstwie oraz na przekazywaniu umiejętności, których wykorzystanie w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie jest możliwe, do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W szczególności kwalifikowane będą: wynagrodzenia oraz koszty podróży kadry.

 •  

Wydatki niekwalifikowane w ramach schematu A:

 • nabycie nieruchomości niezabudowanej (w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego) lub nabycie nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojących na niej budynków,
 • wydatki związane z robotami budowlanymi,
 • wydatki związane z przygotowaniem projektu uwzględnione w części II A Podręcznika kwalfikowania wydatków zamieszcoznego poniżej w plikach do pobrania,
 • w przypadku Wnioskodawcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem. Podstawową (główną) działalność gospodarczą określa się na podstawie przeważającego, procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym lub, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących,
 • wydatki związane z zarządzaniem projektem,
 • wydatki związane z nadzorem i zastępstwem inwestycyjnym,
 • koszty osobowe,
 • w przypadku wnioskodawcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej nie jest świadczenie usług transportowych wydatki na zakup lub leasing środków transportu innych niż wymienione w grupie 743 Klasyfikacji Środków Trwałych lub 76 Klasyfikacji Środków Trwałych i/lub zakupionych i wykorzystywanych w celu innych niż określonym w projekcie,
 • koszty związane z recertyfikacją systemów zarządzania, która nie prowadzi  do rozszerzenia systemów zarządzania w danym przedsiębiorstwie, a stanowi jedynie cykliczny audyt certyfikujący,
 • koszty certyfikacji dla projektów, w ramach których nie przewiduje się wdrożenia systemów zarządzania,
 • koszty pośrednio związane z audytem certyfikującym, takie jak: koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia audytorów przeprowadzających certyfikację,
 • wartość firmy zakupywanego przedsiębiorstwa (tj. różnica między ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą).

Schemat B
"Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym klastrów"


Dofinansowanie do 70% wydatków kwalifikowanych, maksymalna kwota wsparcia 1 mln zł

70% dla mikro i małych przedsiębiorstw
60% dla średnich przedsiębiorstw
50% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów


Kto mógł otrzymać dotację?
- szkoły wyższe
- organizacje pozarządowe
- instytucje otoczenia biznesu
- MŚP prowadzące powiązania
kooperacyjne

Wspierane będą działania związane z rozwojem wzajemnej współpracy oraz budowaniem powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami o znaczeniu lokalnym i regionalnym.

W ramach schematu B ze wsparcia wyłączone są projekty polegające na wspieraniu wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Wsparcie jest przewidziane w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Schemat C
"Dotacje dla instytucji otocznia biznesu
"

Dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych, maksymalna kwota wsparcia - 1mln zł

70% dla mikro i małych przedsiębiorstw
60% dla średnich przedsiębiorstw
50% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów

Na co można dostać dofinansowanie?
- zakup wyposażenia i dostosowania pomieszczeń by lepiej świadczyć usługi dla przedsiębiorców,
- przygotowanie i wdrożenie nowego pakietu usług dla przedsiębiorców,
- powstanie lub rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu,
- projekty inwestycyjne służące rozwojowi systemu innowacji w regionie,
- tworzenie ogniw pośredniczących między jednostkami naukowo – badawczymi, szkołami a biznesem,
- tworzenie i rozwijanie regionalnych ośrodków ukierunkowanych na współpracę między istniejącymi i tworzonymi instytucjami działającymi na rzecz odbiorców innowacji w regionie.

W ramach schematu wyłączeniu podlegają projekty wspierające powstawanie oraz rozwój ośrodków innowacyjności zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju (m.in. parki naukowotechnologiczne, inkubatory technologii). Projekty w tym zakresie wspierane będą w ramach Działania 4.3 MRPO Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Schemat D
"Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw
"

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych - od 1 do 20 mln zł na projekty związane z utworzeniem nowych lub powiększeniem kapitału istniejących funduszy pożyczkowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

Sprawdż, które instytucje otoczenia biznesu wdrażają fundusze pożyczkowe w ramach MRPO - TUTAJ.

W ramach schematu wyłączeniu podlegają:

 • fundusze kapitału podwyższonego ryzyka,
 • fundusze należące do sieci inwestorów prywatnych, w tym „aniołów biznesu”

Projekty w tym zakresie wspierane będą w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Warto poczytać!

Poniżej w plikach do pobrania znajdą Państwo Broszurkę informacyjną dla przedsiębiorców dotyczącą możliwości wsparcia w ramach II Osi Priorytetowej MRPO (Kto może otrzymać dotację, na jakie typy projektów, jakie rodzaje pomocy publicznej dostępne są w ramach MRPO, co można zaliczyć do wydatków kwalfikowanych itp.); Uszczegółówienie Małopolskiego Regionlanego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z opisem poszczególnych Priorytetów oraz Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach MRPO.

 

Kryteria kwalifikacji do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

W związku z wątpliwościami przedsiębiorców dotyczącymi zakwalifikowania projektów mikroprzedsiębiorców, zwłaszcza z gmin wiejskich, do właściwego programu operacyjnego poniżej zamieszczamy informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji do Regionalnego Programu Operacyjnego.

więcej
`