Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych

Województwo Małopolskie podejmuje szereg działań i inicjatyw zmierzających do zbudowania skutecznego i efektywnego systemu wsparcia procesu komercjalizacji badań naukowych. Jedną z możliwości wsparcia oferuje Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO), w którym, w ramach II Osi Priorytetowej „Gospodarka Regionalnej Szansy", zaplanowano wsparcie finansowe dla jednostek badawczych i przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w ramach komercjalizacji badań naukowych. Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie II Osi Priorytetowej jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) - samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Malopolskiego.

 

Dotychczasowa niska chłonność przedsiębiorstw z jednej strony oraz zbyt ogólne, nie wystarczające do bezpośredniego wdrożenia wyniki badań z drugiej strony, stanowią istotną barierę w procesie rozwoju i wzmacniania innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw. Poważną barierą jest również brak odpowiedniej infrastruktury badawczej w przedsiębiorstwach, w tym laboratoriów badawczych, które mogłyby przygotować wyniki badań prowadzonych przez organizacje badawcze do zastosowań praktycznych. Istnieje  zatem potrzeba objęcia wsparciem przedsięwzięć polegających na prowadzeniu badań i/lub wdrożeniu ich rezultatów w przedsiębiorstwach, a także stymulowania MŚP do tworzenia zaplecza badawczego w ramach swoich struktur oraz inicjowania współpracy z organizacjami badawczymi.

 

Z doświadczeń konkursów ogłaszanych dotychczas przez MCP na wsparcie komercjalizacji badań naukowych widać wyraźnie, że niewielka jest wiedza przedsiębiorców na temat możliwości finansowania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, zwłaszcza badawczo-rozwojowym w przedsiębiorstwach. Przygotowując się do ponownego ogłoszenia konkursu w ramach wsparcia dla projektów badawczych, łączących wiedzę wytwarzaną w jednostkach badawczych i potencjał małopolskich przedsiębiorstw, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zorganizowało kilka spotkań z przedstawicielami szkół wyższych i jednostek badawczych oraz przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem własnych firm w kierunku wprowadzania innowacji i wykorzystywania wyników prac badawczych. Spotkania miały charakter warsztatowy. Ich celem było omówienie zasad wspierania komercjalizacji badań naukowych, które zostały określone w przepisach prawa polskiego i wspólnotowego oraz poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania systemów komercjalizacji badań naukowych w szkołach wyższych i jednostkach badawczych. Analiza porządków organizacyjnych i prawnych posłużyła zbudowaniu systemu wsparcia i określeniu takich zasad konkursu, które pozwolą na skuteczne i efektywne wsparcie procesu komercjalizacji badań naukowych w Małopolsce.

 

Ważnym elementem innowacyjności gospodarki jest wprowadzanie na rynek nowych i jednocześnie nowoczesnych wyrobów oraz udoskonalanie produktów już wytwarzanych, a także stworzenie sprzyjającego systemu przepływu wyników badań z instytucji naukowych do przemysłu pozwoli na skuteczne wykorzystanie zasobów wiedzy i techniki organizacji badawczych.

 

  • Zachęcamy małopolskich przedsiębiorców do korzystania z wiedzy zawartej w wynikach prac jednostek naukowych i wdrażania jej w prowadzonych przez siebie firmach.
  • Zwracamy uwagę na istotny element, jakim jest współpraca przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi. Prowadzenie badań, a następnie wdrożenie ich wyników w praktyce poprzez transfer do przemysłu i ciągłe udoskonalanie przyczyni się nie tylko do rozwoju małopolskich przedsiębiorstw, ale także do upowszechnienia wiedzy i możliwości jej zastosowania w różnych dziedzinach życia.

Dotacje na projekty B+R

"Wsparcie komercjalizacji badań naukowych" Celem Działania 2.2 ?Wsparcie komercjalizacji badań naukowych" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez realizację i wdrażanie projektów badawczych, uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii.

więcej

Słownik pojęć i definicji

SŁOWNIK Działania 2.2 II Osi Priorytetowej Gospodarka Regionalnej Szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

więcej

Kryteria wyboru projektów

OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych

więcej

Pytania wnioskodawców

1. Jaka jest definicja badań przemysłowych oraz badań przedkonkurencyjnych?

więcej

Promocja projektów B+R

Poniżej znajdą Państwo spoty reklamowe promujące wsparcie komercjalizacji badań naukowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Spoty te były emitowane w TVP Kraków w dniach 16-31 grudnia 2011 r.

więcej
`