Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Dotacje na projekty B+R "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych" Celem Działania 2.2 ?Wsparcie komercjalizacji badań naukowych" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez realizację i wdrażanie projektów badawczych, uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii.

W ramach Działania 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych" Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyszczególniony został:

 • Schemat A „Projekty badawcze" oraz
 • Schemat B „Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R".

 

Przykładowe rodzaje projektów
 

 Schemat A: Projekty badawcze

 • Realizacja i/lub zakup wyników:

o   badań przemysłowych,

o   eksperymentalnych prac rozwojowych,

wraz z możliwością zakupu niezbędnej infrastruktury badawczej.

 

 Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B +R

 • Inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne konieczne do wdrożenia wyników prac B+R (warunkiem ubiegania się o wsparcie jest posiadanie przez wnioskodawcę wyników prac B+R).

 

Typ Beneficjentów

Schemat A

W ramach schematu interwencją objęte zostaną małopolskie:

 • jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe spełniające definicję przedsiębiorstwa wskazaną w Załączniki I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz działające jako organizacje badawcze,
 • MŚP - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

Schemat B

W ramach schematu interwencją objęte zostaną podmioty z sektora:

 • MŚP -  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.


Ostatnie konkursy w ramach Działania 2.2 Schemat A i B MRPO 2007-2013 zostały ogłoszone 15 czerwca 2012 r. Informacja o ogłoszeniu konkursów znajduje się na podstronie Konkursy - przejdź!

 

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu (%)

 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, jednak nie więcej niż:

 

 Schemat A

1) badania przemysłowe:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%;
 • Średnie przedsiębiorstwa - 60%;
 • Pozostali beneficjenci - 50%.

Dodatkowe 15% - łącznie nie więcej niż 80% - w przypadku efektywnej współpracy między przedsiębiorcą a organizacją badawczą.

2) eksperymentalne prace rozwojowe

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa - 45%;
 • Średnie przedsiębiorstwa - 35%;
 • Pozostali beneficjenci - 25%.

Dodatkowe 15% - łącznie nie więcej niż 60 % - w przypadku efektywnej współpracy między przedsiębiorcą a organizacją badawczą.

 

 Schemat B

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%;
 • Średnie przedsiębiorstwa - 60%.

 

Minimalny wkład własny Beneficjenta (%)

 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, jednak nie mniej niż:

  Schemat A

 • w przypadku badań przemysłowych - 20%;
 • w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych - 40%;

  Schemat B

 • w przypadku projektów mikro i małych przedsiębiorstw - 30%;
 • w przypadku projektów średnich przedsiębiorstw - 40%.

Określony powyżej minimalny wkład własny Beneficjenta w Schemacie A i B dotyczy również projektów objętych pomocą de minimis, z zastrzeżeniem reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

Minimalna / Maksymalna wartość projektu

 

Zgodnie z zapisami aktualnej Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej :

Schemat A

Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu poniżej 1 000 000 PLN.

Schemat B

Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu poniżej 1 000 000 PLN.

 

Forma płatności

Schemat A

1. Refundacja wydatków.

2. Zaliczka - będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacja w formie zaliczki będzie przekazywana jednorazowo maksymalnie do wysokości 50% wartości dofinansowania projektu.

Schemat B

1. Refundacja wydatków.

 

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

 

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej". Komplementarne wsparcie dostępne będzie w następujących programach operacyjnych:

 

  Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

 • Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
  • Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych
 • Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy
  • Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny
  • Działanie 5.1 KOM jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej

 

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 • Oś Priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  • Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
  • Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
  • Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
 • Oś Priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięci,
  • Działanie 4.1 Wsparcie wyników wdrożeń prac B+R
  • Działanie 4.2 Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach
 • Oś Priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji
  • Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności
  • Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

 

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
  • Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym
 • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
  • Działanie 8.2 Transfer wiedzy

 

Temat priorytetowy
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych

 

03 - Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy miedzy MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.).

04 - Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych).

05 - Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw.

09 - Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP.

 

Na poziomie krajowym Działanie 2.2 MRPO "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych" wpisuje się w cel 4. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) - "Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług". Na poziomie regionalnym działanie realizuje cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 1. "Gospodarka wiedzy i aktywności".