Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Pytania wnioskodawców 1. Jaka jest definicja badań przemysłowych oraz badań przedkonkurencyjnych?

Badania przedkonkurencyjne (eksperymentalne prace rozwojowe) - należy przez to rozumieć zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą także obejmować na przykład inne czynności mające na celu definiowanie pojęciowe, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub usług. Czynności te mogą obejmować tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie jest ona przeznaczona do celów komercyjnych. Działania te obejmują również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp  z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do celów demonstracyjnych i dowodowych. W przypadku późniejszego wykorzystania  projektów demonstracyjnych lub pilotażowych do celów komercyjnych wszelkie dochody pochodzące z takiego wykorzystania odejmuje się od kosztów kwalifikowalnych.
Do otrzymania pomocy kwalifikuje się także działalność  związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są  one wykorzystywane ani przekształcane z myślą o zastosowaniach przemysłowych lub komercyjnych. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Badania przemysłowe - należy przez to rozumieć badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględnia się tu tworzenie elementów składowych systemów złożonych, co jest niezbędne do badań przemysłowych, szczególnie do walidacji technologii generycznych, z wyjątkiem prototypów.

 

2.    O jaką wartość dofinansowania mogą ubiegać się podmioty w ramach Działania 2.2 MRPO 2007-2013?

 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, jednak nie więcej niż:

                Schemat A

1) badania przemysłowe:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%;
 • Średnie przedsiębiorstwa - 60%;
 • Pozostali beneficjenci - 50%;

Dodatkowe 15% - łącznie nie więcej niż 80% - w przypadku efektywnej współpracy między przedsiębiorcą a organizacją badawczą.

2) eksperymentalne prace rozwojowe

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa - 45%;
 • Średnie przedsiębiorstwa - 35%;
 • Pozostali beneficjenci - 25%;

Dodatkowe 15% w przypadku efektywnej współpracy między przedsiębiorcą a organizacją badawczą.

Schemat B

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%;
 • Średnie przedsiębiorstwa - 60%;

Określony powyżej poziom dofinansowania w Schemacie A i B obowiązuje również w przypadku projektów objętych pomocą de minimis, z zastrzeżeniem reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach  regionalnych programów operacyjnych.

W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach których wkładu własnego beneficjentów nie można zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (Budżet Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z środków EFRR.

 

3.    Na czym polega efektywna współpraca między organizacją badawczą a przedsiębiorstwem?

 

Efektywna współpraca - sytuacja, w której organizacja badawcza jako partner przedsiębiorcy w ramach realizacji projektu:

 - ponosi co najmniej 10% wydatków kwalifikowanych projektu oraz

- ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań. W powyższym wypadku wnioskodawcy przysługuje wówczas prawo do uzyskania premii polegającej na podniesieniu poziomu intensywności pomocy o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80%. Ponadto, współpraca, musi być realizowana w oparciu o umowę partnerstwa, zawartą na okres realizacji oraz trwałości projektu.

 

4.    Co powinna zawierać umowa partnerstwa zawarta między organizacją badawczą a przedsiębiorstwem?

 

Umowa partnerstwa powinna zostać zawarta na okres realizacji oraz trwałości projektu, biorąc pod uwagę okres dla podmiotu (Wnioskodawcy lub Partnera), dla którego prawnie wymagany jest najdłuższy okres a także powinna w szczególności określać:

a) Wnioskodawcę (lidera projektu) odpowiedzialnego za proces aplikacji o środki z MRPO oraz proces realizacji projektu (w przypadku wyboru projektu do dofinansowania);

b) prawa i obowiązki Wnioskodawcy;

c) prawa i obowiązki Partnera (w tym w szczególności wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie);

d) opis wzajemnych relacji miedzy partnerami, stronami umowy, w tym w szczególności, opis zasad w zakresie dokonywania płatności i rozliczeń, zakres zadań realizowanych w projekcie przez poszczególnych partnerów (w tym plan finansowy projektu);

e) zasady finansowania projektu;

f) zasady zarządzania projektem;

g) zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy oraz Partnera wobec osób trzecich;

h) zasady zapewnienia dostępności do wyników projektu w zakresie prowadzonych badań;

i) okres utrzymania trwałości projektu;

j) podział pomocy otrzymanej w ramach projektu pomiędzy wnioskodawcę i partnera.

Dodatkowo umowa powinna zapewnić Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości oraz innym upoważnionym instytucjom uprawnienia w zakresie kontroli ponoszenia wydatków przez każdy z podmiotów.

 

5.    O jaką pomoc publiczną mogą ubiegać się podmioty w ramach Działania 2.2 II Osi MRPO 2007-2013?

 

W ramach Działania 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych" udzielana przedsiębiorcom pomoc publiczną mieć charakter pomocy na projekty badawczo - rozwojowe lub pomocy de minimis. Wsparcie udzielane organizacjom badawczym występującym w roli partnera będzie stanowiło pomoc publiczną w przypadku gdy, organizacje takie będą prowadziły działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu towarów i/lub usług na określonym rynku (np. badania prowadzone w ramach umowy z przedsiębiorstwami, wynajem infrastruktury badawczej) Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie muszą stosować się m.in. do zapisów następujących aktów prawnych regulujących korzystanie z pomocy publicznej:

a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.754);

b) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, PL t. 51, s. 3);

c) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, PL t.49, s. 5);

d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).

W przypadku pomocy de minimis łączna jej wartość brutto z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez Wnioskodawcę (w odniesieniu do projektu realizowanego w partnerstwie również przez Partnera) w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro (100 tys. euro w przypadku przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego). Warunki te będą poddawane ponownej weryfikacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Wsparcie w zakresie pomocy na projekty badawczo - rozwojowe nie będzie mogło zostać udzielone w zakresie:

a) pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, czyli pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

b) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów przywożonych z zagranicy;

c) pomocy udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w rozumieniu art.2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 w przypadkach, gdy:

- wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą lub

- udzielenie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

Wsparcie w ramach pomocy de minimis nie będzie mogło zostać udzielone w zakresie:

a) pomocy w sektorach rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L17 z 21.01.2000, str. 22 z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.4 t.4 str. 198, z późn. zm.)

b) pomocy udzielanej na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych, wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem produktów rybołówstwa;

c) pomocy udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu w rozumieniu art.1 ust.2 lit b i c rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 produktów rolnych, wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyjątkiem produktów rybołówstwa, jeżeli:

- wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców,

- udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

d) pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów przywożonych z zagranicy;

f) pomocy w sektorze węglowym;

g) pomocy udzielanej na działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu

Wsparcie na projekty badawczo - rozwojowe nie może być udzielane ani wypłacane:

a) przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym;

b) mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom spełniającym warunki zagrożonego przedsiębiorstwa, o których mowa w art.1 ust.7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

c) przedsiębiorcom innym niż mikroprzedsiebiorca, mały i średni przedsiębiorca spełniającym kryteria przedsiębiorstwa zagrożonego określone w pkt 9-11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str.2, z późn. zm).

Pomoc de minimis nie może być udzielana ani wypłacana przedsiębiorcom:

a) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym
b) znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, oznaczającej spełnienie kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego określone w pkt 9-11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw.