Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Słownik pojęć i definicji SŁOWNIK Działania 2.2 II Osi Priorytetowej Gospodarka Regionalnej Szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

A

 Aparatura naukowo-badawcza - zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R.

 B

Badania przedkonkurencyjne (eksperymentalne prace rozwojowe) - należy przez to rozumieć zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą także obejmować na przykład inne czynności mające na celu definiowanie pojęciowe, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów lub usług. Czynności te mogą obejmować tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie jest ona przeznaczona do celów komercyjnych. Działania te obejmują również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp  z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do celów demonstracyjnych i dowodowych. W przypadku późniejszego wykorzystania  projektów demonstracyjnych lub pilotażowych do celów komercyjnych wszelkie dochody pochodzące z takiego wykorzystania odejmuje się od kosztów kwalifikowalnych.
Do otrzymania pomocy kwalifikuje się także działalność  związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są  one wykorzystywane ani przekształcane z myślą o zastosowaniach przemysłowych lub komercyjnych. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Badania przemysłowe - należy przez to rozumieć badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględnia się tu tworzenie elementów składowych systemów złożonych, co jest niezbędne do badań przemysłowych, szczególnie do walidacji technologii generycznych, z wyjątkiem prototypów.

Beneficjent - należy przez to rozumieć podmiot, którego projekt wybrano do dofinansowania w konkursie realizowanym na podstawie Regulaminu konkursu

C

Centrum transferu technologii - centrum, którego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy innowacyjnymi przedstawicielami nauki - twórcami nowych rozwiązań technologicznych a przemysłem, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

 D

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) - praca twórcza podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Rozwój gospodarczy uzależniony jest współcześnie od postępu naukowo-technicznego, który określa jego kierunki i tempo. Traktat Rzymski z 1957 r. (art. 130 f) zakłada konieczność umocnienia pozycji naukowej i technologicznej Wspólnoty Europejskiej na rynku światowym. Celem działania Wspólnoty w sferze B+R jest koordynacja polityk poszczególnych państw członkowskich oraz postulowanie i wdrażanie programów naukowo badawczych, szczególnie, jeśli chodzi o problemy badawcze, które ze względu na wielodyscyplinowość, wysokość nakładów, kadrę naukową mogą być lepiej, szybciej i efektywniej realizowane wspólnie. Polityka B+R Wspólnoty nastawiona jest też na kształtowanie spójności między działaniami podejmowanymi na tym polu przez poszczególne państwa, a także na udostępnianie wyników badań małym i średnim przedsiębiorstwom. Ma to wspierać i w efekcie zmniejszać różnice technologiczne między regionami i tworzyć lepsze warunki równej konkurencji. Działalność badawczo-rozwojowa - oznaczana jest skrótem od wyrazów: badania (B) + rozwój (R). Do sfery badawczo-rozwojowej zalicza się jednostki naukowe, jednostki badawczo rozwojowe [JBR], jednostki obsługi nauki (biblioteki naukowe, archiwa, stowarzyszenia naukowe) szkoły wyższe prowadzące działalność B+R oraz jednostki rozwojowe prowadzące prace badawczo rozwojowe obok innej działalności.

I

Innowacja - idea, postępowanie lub rzecz, która jest jakościowo odmienna od dotychczasowych. Innowacje obejmują produkty i usługi oraz działania mające na celu doprowadzenie ich do nabywców oraz przekonanie o ich użyteczności. Innowacje stwarzają dla przedsiębiorców i menedżerów korzystne możliwości dokonania istotnych zmian, podjęcia nowej działalności, świadczenia nowych usług i pozyskiwania dzięki temu innowacyjnych nabywców. Sprawdzianem udanej innowacji jest jej powodzenie na rynku. [T. Szucki „Encyklopedia marketingu", Warszawa, 1998] W firmie, przez innowacje rozumie się najczęściej nowości zastosowane w produktach, technice lub w zarządzaniu. Faktycznie innowacje w firmie dzielą się na procesowe, produktowe, organizacyjne, marketingowe i środowiskowe. Innowacja w obrębie procesu oznacza wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania towarów i usług (w tym znaczące zmiany w obrębie technik, sprzętu oraz/lub oprogramowania). Za innowację nie uważa się niewielkich zmian lub ulepszeń; zwiększenie mocy produkcyjnych lub usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub logistycznych bardzo podobnych do obecnie stosowanych; zaprzestania stosowania danego procesu, prostego zastąpienia lub podwyższenia majątku; zmian wynikających jedynie ze zmian cen czynników produkcji dostosowania do potrzeb użytkownika, regularnych zmian sezonowych i innych cyklicznych; obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi projektami. Innowacja organizacyjna oznacza wdrożenie nowej metody organizacyjnej w praktykach prowadzenia działalności w danym przedsiębiorstwie, w organizacji pracy lub w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Za innowację nie uważa się zmiany w praktykach prowadzenia działalności, organizacji pracy lub w relacjach z podmiotami zewnętrznymi, które opierają się na metodach organizacyjnych.

J

Jednostka Badawczo-Rozwojowa (JBR) - instytucja powołana dla prowadzenia głównie prac badawczorozwojowych (także badań naukowych), których wyniki powinny być wprowadzane w określonych dziedzinach gospodarki narodowej i życia społecznego.

 Jednostki naukowe - podmioty prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe określone w art.2 pkt 9 Ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.).

O

Organizacja badawcza - podmiot (prawa publicznego lub prywatnego) taki jak wyższa uczelnia czy instytut naukowo-badawczy, niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu finansowania, którego głównym celem jest prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii. Wszystkie zyski są reinwestowane w działalność badawczą, rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę. Przedsiębiorstwa mogące wywierać wpływ na taką organizację w roli, na przykład, jej udziałowców/ akcjonariuszy czy członków nie mają preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego tej organizacji ani do wyników prowadzonych przez nią badań.

P

Park technologiczny - zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi

w rozumieniu art.3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o komitecie badań naukowych (dz.U. Z 2001 r. Nr 33, poz. 389 Oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorstwom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.

Pomoc publiczna - należy przez to rozumieć wsparcie dla podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

- występuje transfer środków publicznych,

- podmiot uzyskuje korzyść ekonomiczną,

- wsparcie ma charakter selektywny, tzn. uprzywilejowuje określony lub określone podmioty albo produkcję określonych towarów,

- grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję na rynku unijnym oraz wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE.

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji MRPO, znajdą zastosowanie wszelkie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia;

Projekt - należy przez to rozumieć zamierzone do realizacji przez Wnioskodawcę przedsięwzięcie, odnośnie którego składa on wniosek o dofinansowanie wraz z załączoną dokumentacją, o określonych celach, składające się z całego ciągu czynności, działań lub usług. Zespoły czynności tworzących projekt powinny zachować spójny i skoordynowany charakter i prowadzić do ściśle określonego celu;

R

Regionalna Strategia Innowacji - program wojewódzki przyjęty Uchwałą XXIX/386/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 21 lutego 2005 r., wskazujący na główne obszary strategicznego rozwoju woj. małopolskiego, cele oraz planowane rozwiązania do roku 2013 zmierzające do zwiększenia konkurencyjności województwa.

S

Sektor B+R - to ogół instytucji i osób zajmujących się pracami twórczymi podejmowanymi dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również znalezienia nowych zastosowań do tej wiedzy. Należą do nich: Polska Akademia Nauk, jednostki badawczo - rozwojowe, szkoły wyższe prowadzące działalność w zakresie B+R, jednostki obsługi nauki, jednostki rozwojowe - przedsiębiorstwa posiadające własne zaplecze badawcze.

Szkoły wyższe - jednostki działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 ze zmianami).

T

Transfer technologii - celowe i ukierunkowane przekazywanie wiedzy do procesu technologicznego
(produkcyjnego) celem udanego urynkowienia powstałego produktu i/lub postępowania.

W

Wydatek kwalifikowany - należy przez to rozumieć wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach MRPO, zgodnie z zasadami określonymi w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007-2013, który kwalifikuje się do refundacji (rozliczenia) ze środków przeznaczonych na realizację w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu;

Wydatek niekwalifkowany - należy przez to rozumieć wydatek lub koszt uwzględniony we wniosku o dofinansowanie, w odniesieniu do którego nie jest obliczane współfinansowanie z MRPO.