Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Formy udzielanej pomocy publicznej

Rodzaje pomocy publicznej dostępne w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

  • Pomoc de minimis
  • Regionalna Pomoc Inwestycyjna
  • Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju
  • Pomoc na usługi doradcze
  • Pomoc na szkolenia

Wnioskodawca, składając wniosek o dofinansowanie, sam deklaruje, którą pomoc wybiera. W Regulaminie każdego konkursu, wskazane są formy pomocy, z których Wnioskodawca może skorzystać. Dopuszcza się łączenie różnych rodzajów pomocy, przy zachowaniu charakteryzujących je zasad kwalifikowalności.

Rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Pobierz!

Pomoc de minimis

Podstawą prawną pomocy jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 52, poz. 430) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 311).

więcej

Regionalna Pomoc Inwestycyjna

Podstawą prawną pomocy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1697) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionaych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 312).

więcej

Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju

Podstawą prawną pomocy jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 754).

więcej

Pomoc na usługi doradcze

Podstawą prawną pomocy jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1549) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 85, poz. 719), z którego wynika pomoc na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na usługi doradcze.

więcej

Pomoc na szkolenia

Podstawą prawną pomocy jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1535).

więcej

Inne formy pomocy publicznej

UWAGA!!! Wymienione poniżej formy pomocy publicznej mogą występować także jako pomoc de minimis.

więcej
`