Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

O dotacjach unijnych

Dotacje unijne w ramach Gospodarki Regionalnej Szansy - II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Konkursy ogłaszane w ramach II Osi MRPO 2007-2013 - PRZEJDŹ.

Cel operacyjny: Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw.

W ramach Osi Priorytetowej 2. Gospodarka regionalnej szansy udzielane jest bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch głównych obszarach tj. w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego, a także w obszarze komercjalizacji badań naukowych.

W odniesieniu do bezpośredniego wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw przewiduje się m.in. udzielanie dotacji na inwestycje rozwojowe w MŚP, wsparcie przedsiębiorstw służące promowaniu produktów i procesów przyjaznych dla środowiska, wsparcie powstawania i rozwoju wspólnych przedsięwzięć kooperacji i sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym klastrów, wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących specjalistyczne usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a także wsparcie finansowe rozbudowy systemu zewnętrznych, pozabankowych źrodeł finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym wsparcie tworzenia nowych i wzmacniania istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

W odniesieniu do komercjalizacji badań naukowych wspierana jest przede wszystkim realizacja badań przez jednostki naukowo-badawcze i przedsiębiorców. Baza jednostek naukowo-badawczych znajduję się tutaj

Kto mógł otrzymać wsparcie w ramach „Gospodarki Regionalnej Szansy” ?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • instytucje otoczenia biznesu
 • organizacje pozarządowe
 • jednostki naukowe
 • szkoły wyższe

W ramach II Osi Priorytetowej MRPO realizowane są dwa działania:

Działanie 2.1.
"Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" -
ZOBACZ


Działanie 2.2.
"Wsparcie komercjalizacji badań naukowych"
- ZOBACZ

Ze wsparcia w ramach Działania 2.1 II Osi priorytetowej MRPO wyłączone są:

 • projekty dotyczące branży handlu detalicznego i hurtowego oraz branży turystycznej (w przypadku branży turystycznej wsparcie w ramach działania 3.1 MRPO - weryfikacja kwalifikowalności projektów na podstawie kodów PKD oraz zakresu rzeczowego projektu, np. budowa obiektu hotelowego oraz projekty z zakresu gastronomi realizowane w obiektach hotelowych, w szczególności klasa PKD rok 2007: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9 oraz 79.1, 79.9,  91.03, 93.1, 93.2),
 • osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS,
 • podmioty, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007 –2013, jeżeli nie minął jeszcze ustalony okres karencji - rok - od momentu przyznania pomocy.

Informację na temat nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdą Państwo TUTAJ.