Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

O ocenie oddziaływania na środowisko

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

W ramach wszystkich projektów, niezależnie od zakresu rzeczowego projektu przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do wypełnienia i przedłożenia formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ, wg wzoru zamieszczonego w dokumentacji konkursowej (załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie), w zakresie uzależnionym od rodzaju inwestycji. Dodatkowo należy dołączyć inne dokumenty związane z ochroną środowiska adekwatne do rodzaju inwestycji.

W przypadku przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko oraz przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wymagać przeprowadzenia przez właściwy organ (może nim być wójt, burmistrz lub prezydent miasta) postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Postępowanie to jest prowadzone z udziałem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i właściwego Inspektora Sanitarnego. W przypadku przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Jeżeli przedsięwzięcie oddziałuje jedynie potencjalnie, sporządzenie raportu może nie być konieczne.

Przedsięwzięcia możemy podzielić na następujące grupy:

I Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienione w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

Wnioskodawca wypełnia załącznik 2.1 w całości. Dodatkowo przedkłada kserokopię pełnej dokumentacji z postępowania OOŚ.
Jeśli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana była przed 15.11.2008 r. wymagane jest również przedłożenie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wymienione w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ).

Wnioskodawca wypełnia załącznik 2.1 w całości. Dodatkowo przedkłada kserokopię pełnej dokumentacji z postępowania OOŚ.
Jeśli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana była przed 15.11.2008 r. wymagane jest również przedłożenie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

II  Przedsięwzięcia inne niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony

Każdorazowo organ właściwy do wydania decyzji (określonej w art. 96 ust. 2 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – m.in. pozwolenia na budowę) wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
W przypadku uznania przez właściwy organ, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje on postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia przez Wnioskodawcę właściwemu miejscowo Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ww. ustawy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdza w drodze postanowienia brak potrzeby lub obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
W przypadku, gdy organ wydający decyzję, o której mowa w art. 96 ust. 2 ww. ustawy, nałożył na Wnioskodawcę obowiązek uzyskania ww. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia w ramach niniejszego załącznika:
a) w przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
b) w przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000:
· raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
· postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

III Przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym (definiowane przez MCP jako wymagające powolenia na budowę lub zgłoszenia budowy)

Wnioskodawca wypełnia załącznik 2.1 w ograniczonym zakresie oraz dodatkowo zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
Organ wydający pozwolenia na budowę może stwierdzić potrzebę przeprowadzenie procedury OOŚ lub zobowiązać Wnioskodawcę do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Wnioskodawca jest wtedy zobligowany do dostarczenia dokumentacji z postępowania.

IV Pozostałe projekty o charakterze nieinfrastrukturalnym (niewymienione w pkt I,II, III)

Wnioskodawca wypełnia załącznik 2.1 w ograniczonym zakresie.


Opłaty środowiskowe
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 15, poz. 150 z poźn. zm) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat. tzw. opłaty za korzystanie ze środowiska.

Opłaty wnosi się za:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3) pobór wód;
4) składowanie odpadów.

Zgodnie z Art. 275 Ustawy Prawo Ochrony środowiska do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska.
Podmiot korzystający ze środowiska:

  • przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa...
  • jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą
  • osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.


Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.
Szczegółowe informacje (m. in. wzory sprawozdań) znajdują się na stronie internetowej przygotowanej przez Wydział ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.malopolskie.pl/srodowisko

Na potrzeby wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca odzwierciedla fakt niezalegania/zalegania z ww. opłatami środowiskowymi w pkt. A.1.1 Załącznika 2 do Wniosku o dofinansowanie a następnie w momencie składania pierwszego wniosku o płatność, w przypadku wyboru projektu do dofinansowania jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia o niezaleganiu z opłatami
środowiskowymi.

Zwolnienia z opłat

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z  tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:

    * półroczna wysokość nie przekracza 400 zł

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.


Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.