Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

O projektach z zakresu ginących zawodów Projekty z zakresu ginących zawodów

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wspiera nie tylko projekty o charakterze innowacyjnym, ale również te, które sięgają do przedsiębiorczych tradycji regionu.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność o charakterze rękodzielniczym, wykorzystującą tradycyjne umiejętności i techniki rzemieślnicze mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.

Kto może uczestniczyć w konkursie?

Mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 osób i których obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, o ile projekt będzie realizowany na terenie województwa małopolskiego.

Jaka jest kwota dotacji i wartość projektu?

Mikroprzedsiębiorstwa na realizację projektu mogą otrzymać od 40 000 do 400 000 zł. Poziom dofinansowania to 40 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Pułap ten może zostać podniesiony o 5% w przypadku inwestycji realizowanej na terenie powiatu o niskim wskaźniku przedsiębiorczości (powiat dąbrowski, tarnowski, gorlicki, brzeski, nowosądecki, limanowski, proszowicki).  Biorąc pod uwagę minimalną kwotę dofinansowania (40 000 zł) oraz poziom dofinansowania (do 40%) wnioskodawca musi złożyć projekt na minimum 100 000 zł, przy poziomie dofinansowania (do 45%)  wnioskodawca musi złożyć projekt na minimum 90 000 zł.

Jakie „ginące zawody” są wspierane?

Na potrzeby realizacji konkursu został opracowany katalog tzw. „ginących zawodów”, czyli tych działalności, które zbudowały gospodarczą tożsamość województwa. Do „ginących zawodów” w Małopolsce zaliczono: twórcę ludowego, zduna, sztukatora, witrażownika, ludwisarza, kowala, kowala wyrobów zdobniczych, płatnerza, rusznikarza, ślusarza galanterii metalowej, zegarmistrza, garncarza, szkliwierza ceramiki, rzeźbiarza szkła, zdobnika ceramiki, zdobnika szkła, pamiątkarza, rzeźbiarza w drewnie, introligatora galanteryjnego, introligatora poligraficznego, pozostałych introligatorów, drukarza tkanin, młynarza, bednarza, gięciarza drewna, kołodzieja, stolarza galanterii drzewnej, stolarza mebli artystycznych i wzorcowych, stolarza modelarza instrumentów muzycznych, koszykarza–plecionkarza, łubiankarza, modelarza wyrobów plecionkarskich, sitarza, szczotkarza, trzciniarza, pozostałych plecionkarzy, szczotkarzy i pokrewnych, przędzarza, koronkarkę, plecionkarza, renowatora tkanin unikatowych, tkacza, bieliźniarza, gorseciarkę, kapelusznika-czapnika, hafciarkę,  wytwórcę abażurów, kaletnika, rymarza, cholewkarza, obuwnika miarowego, szewca naprawiacza, flisaka-retmana.

Co można zakupić w ramach dotacji?

W ramach projektu kwalifikowane są przede wszystkim zakupy inwestycyjne, m.in.:

•    środki trwałe, maszyny, urządzenia wraz z instalacją,
•    wartości niematerialne i prawne,
•    zakup nieruchomości zabudowanej do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
•    zakup gruntu do 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
•    wydatki związane z  robotami budowlanymi do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (wydatki związane z zakupem nieruchomości oraz wydatki związane z robotami budowlanymi łącznie nie mogą przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych)
•    usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem, w wysokości maksymalnie do 5% całkowitych wydatków kwalifikowanych
•    koszt wdrażania systemów zarządzania w celu spełnienia wymagań europejskich norm ISO, jeśli zgodność z wymaganiami normy ISO zostanie wiarygodnie zweryfikowana i potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; do 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

Przedsiębiorcy wykonujący "ginący zawód" muszą uzasadnić, w jakim zakresie ich projekt spełnia kryterium "ginącego zawodu"" oraz wskazać jakiego zawodu dotyczy. Opis ten należy zamieścić w  polu B.1. Biznesplanu "Przedmiot wykonywanej dzialalności".

 

Kiedy rusza konkurs?

Ostatni nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorstw w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 zakończył się 31 stycznia 2012 roku.

 

Konsultacje:

12 376 91 93
12 376 91 92
12 376 91 91
12 376 91 94
12 376 91 10