Zakład Badań Geośrodowiska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk Dane teleadresowe: ul. św . Jana 22, 31-018 Kraków tel./ fax:12 422-40-85 raczk@zg.pan.krakow.pl; www

Kierownik jednostki: dr hab. Zofia Rączkowska, Prof. IGiPZ PAN

Zakres prowadzonej działalności naukowo-badawczej/ prac badawczo-rozwojowych:

Dyscypliny: przemiany środowiska, geomorfologia, hydrologia, zanieczyszczenie wód, klimatologia, zmiany klimatu, ochrona środowiska, gleboznawstwo, geochemia, geologia,

Kierunki działalności:
•    monitoring współczesnych procesów hydrologicznych i geomorfologicznych
•    określanie roli ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych
•    ocena rzeźby i stosunków wodnych w aspekcie zasobów naturalnych
•    przemiany środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka
•    ewolucja rzeźby obszarów górskich i wyżynnych oraz ich przedpoli

Działalność naukowo-badawcza:
•    kompleksowe badania dla oceny rzeźby terenu, zasobów wodnych i klimatu pod kątem racjonalnej gospodarki (planów przestrzennego zagospodarowania)
•    oddziaływanie gospodarki rolnej – użytkowania ziemi na środowisko przyrodnicze
•    rejestracja i ocena geomorfologicznych oraz gospodarczych skutków ekstremalnych ulew i powodzi
•    wpływ sztucznych zbiorników wodnych na otoczenie
•    hydromorfologiczna ocena cieków metodą RHS (River Habitat Survey) zgodnie z wytycznymi Ramowej Dyrektywy Wodnej
•    ocena planowanych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko przyrodnicze lub na obszary Natura 2000, których lista znajduje się w  Rozporządzeniu Rady Ministra z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397)
•    stacjonarne badania współczesnych procesów hydrologicznych i geomorfologicznych w Tatrach, Beskidach i na Pogórzu Karpackim
•    opracowaniem map tematycznych (np. osuwisk i terenów zagrożonych) za pomocą technik GIS
•    rozpoznanie warunków geologicznych i wód gruntowych w utworach miękkich za pomocą wiertni do 20 m głębokości
•    ocena warunków klimatycznych pod kątem wykorzystania zasobów odnawialnych energii (energia słoneczna, wiatrowa).