Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Procedura wyboru projektów

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wyboru projektów znajdą Państwo w regulaminach poszczególnych konkursów (patrz - Konkursy). Kryteria oceny merytorycznej znajdą Państwo w zakładce Zasady oceny wniosków oraz w zakladce Kryteria wyboru projektów Komitetu Monitorującego MRPO.

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

„Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013 (MRPO)” stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 846/13 są obowiązujące dla konkursów ogłoszonych po dniu wejścia w życie uchwały tj. dn. 27 czerwca 2013 r. a także dla wszczętych a niezakończonych w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały konkursów w ramach działań: 2.1.C dla instytucji otoczenia biznesu (ogłoszony 15.05.2013 r.) oraz 2.1 A dla średnich przedsiębiorstw (ogłoszone 17.05.2013 r.).

„Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013 (MRPO)” stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 705/12 są obowiązujące dla konkursów ogłoszonych po dniu wejścia w życie uchwały tj. dn. 26 czerwca 2012 r. a także dla wszczętych, a niezakończonych w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały konkursów w ramach działań: 2.1.A dla mikroprzedsiębiorstw (ogłoszony 31.10.2011 r.) oraz 2.2.A, 2.2.B (ogłoszone 15.06.2012 r.).


Do pozostałych konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie Wytyczne w dotychczasowym brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały Nr 635/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 r.

Do konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie uchwały nr 635/11 mają zastosowanie Wytyczne w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 1208/09 ZWM z dnia 28 października 2009 r. zmienionym uchwałą nr 1150/10 ZWM z dnia 7 października 2010 r.

 

POBIERZ PLIKI