Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.


Zadaj nam swoje pytanie, a w ciągu tygodnia otrzymasz od nas odpowiedź: info@mcp.malopolska.pl

Czy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI) można ponieść koszty na nabycie nieruchomości/środka trwałego użytkowanego dotychczas przez Wnioskodawcę na podstawie innego tytułu prawnego niż własność (np. najmu, użytkowania wieczystego, dzierżawy)?

więcej

Co należy rozumieć przez okres n-1, okres bazowy n oraz okresy n+1, n+2, n+3... w biznesplanie?

więcej

Co należy rozumieć pod pojęciem środków trwałych, które stanowią wydatki kwalifikowane w ramach II Osi priorytetowej MRPO? Co należy rozumieć przez przytoczone w pkt. 15.1 Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007-2013 wyrażenie:"środek trwały na stałe zainstalowany w projekcie"?

więcej

Czy możliwe jest wykorzystywanie sprzętu nabytego w ramach projektu realizowanego ze środków II Osi priorytetowej MRPO poza granicami województwa małopolskiego?

więcej

Od kiedy poniesione przez przedsiębiorstwo wydatki związane z realizacją projektu wnioskowanego do dofinansowania w ramach schematu A Działania 2.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 są kwalifikowane?

więcej

Jak odzwierciedlić dotację na zakup środka trwałego w analizie finansowej przedsiębiorstwa (Sekcja F) w biznesplanie?

więcej

Czy dostępna jest szczegółowa punktacja stosowana przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w kryteriach oceny?

więcej

Pytanie dot. części H wniosku o dofinansowanie, pkt.8. Jakie dokumenty finansowe powinna załączyć firma, jeżeli rozpoczęła działalność w maju 2008 i będzie rozliczać się w formie księgi przychodów i rozchodów? Jakie dokumenty finansowe powinna załączyć firma, która prowadzi pełną księgowość? Jakie dokumenty finansowe przedkłada firma, która rozpoczęła działalność w roku złożenia wniosku?

więcej

Pytanie dot. pkt E.7 wniosku o dofinansowanie - "Źródła finansowania projektu". Czy wartość procentowa dotacji rozwojowej to stosunek wnioskowanej dotacji do kosztów kwalifikowanych? Wkład własny stanowi pozostały procent kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane. Czy wartość procentowa wkładu własnego to wkład własny do kosztów kwalifikowanych czy do całkowitej wartości projektu?

więcej

Jak odzwierciedlić dotację planowaną otrzymaną w ramach RPO w części finansowej biznesplanu?

więcej

Jakie wskaźniki produktu bądź rezultatu są obowiązkowe?

więcej

Czy protest można złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych czy roboczych od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku? Do jakiej instytucji protest należy złożyć?

więcej

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO 2007-2013 w 2015 r. - pomoc de minimis

więcej

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO 2007-2013 w 2015 r. - regionalna pomoc inwestycyjna

więcej
`