Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Zasady oceny projektów KOP

19 stycznia 2012

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór nr 1/2012 ekspertów ubiegających się o wpis do Bazy ekspertów MRPO w dziedzinie BADANIA NAUKOWE I INFRASTRUKTURA B+R.

Szczegółowe warunki, które muszą spełnić kandydaci oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wpisanie do Bazy ekspertów MRPO, a także informacje na temat sposobu składania dokumentów zawiera ogłoszenie o naborze zamieszczone poniżej w plikach do pobrania.

więcej

04 kwietnia 2011

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór nr 1/2011 ekspertów ubiegających się o wpis do Bazy ekspertów MRPO w dziedzinie Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw.

Szczegółowe warunki, które muszą spełnić kandydaci oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wpisanie do Bazy ekspertów MRPO, a także informacje na temat sposobu składania dokumentów zawiera ogłoszenie o naborze zamieszczone w plikach do pobrania.

więcej

04 marca 2010

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór nr 1/2010 ekspertów ubiegających się o wpis do Bazy ekspertów MRPO w dziedzinie Badania naukowe i infrastruktura B+R.

Szczegółowe warunki, które muszą spełnić kandydaci oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wpisanie do Bazy ekspertów MRPO, a także informacje na temat sposobu składania dokumentów zawiera ogłoszenie o naborze zamieszczone poniżej w plikach do pobrania.

więcej

06 grudnia 2010

Zmiana kryteriów wyboru projektów w ramach oceny formalnej oraz oceny merytorycznej w ramach II Osi MRPO

Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny w latach 2007-2013 na XII Posiedzeniu 8 listopada 2010 r. w Niepołomicach uchwałą nr 6/10 dokonał zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach oceny formalnej w ramach całej II Osi MRPO oraz oceny merytorycznej w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP dla mikroprzedsięborstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej

13 sierpnia 2009

Zmiany w składzie osobowym bazy ekspertów (asesorów) MRPO

Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze Uchwały nr 900/09 z dnia 13 sierpnia 2009 r. dokonał zmian w składzie osobowym Bazy ekspertów MRPO. W związku ze złożoną rezygnacją asesor P. Marcin Nytko został skreślony z Bazy w dziedzinach: ?Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw?, ?Badania naukowe i infrastruktura B+R? oraz ?Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw?.

więcej

15 czerwca 2009

Utworzenie bazy ekspertów (asesorów) MRPO

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 15 czerwca 2009 r. podjął Uchwałę Nr 660/09 w sprawie utworzenia Bazy ekspertów MRPO i zmiany niektórych uchwał.

więcej

02 czerwca 2009

Komisja Oceny Projektów opracowała szczegółowe zasady oceny wniosków o dofinansowanie małych przedsiębiorstw dla Schematu 2.1A Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Podczas Posiedzenia ogólnego Komisji Oceny Projektów (KOP) 28 maja 2009 r. asesorzy powołani w skład KOP oceniającej wnioski złożone w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/3/2009/MA pracowali nad uszczegółowieniem kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

więcej

24 marca 2009

Komisja Oceny Projektów opracowała zasady oceny wniosków o dofinansowanie dla Schematu 2.2.B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R"

Podczas Posiedzenia ogólnego Komisji Oceny Projektów (KOP) 18 marca 2009 r. asesorzy powołani w skład KOP oceniającej wnioski złożone w ramach konkursu nr MCP/2.2.B/1/2008 dla Schematu 2.2.B ?Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R? pracowali nad ustaleniem zasad oraz sposobu oceny wniosków, w rezultacie czego wypracowano dokument pn. ?Zasady oceny wniosków (interpretacja kryteriów wyboru projektów)?.

więcej

03 marca 2009

Listy Asesorów powołanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów

26 lutego 2009 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął dwie uchwały w sprawie wpisu na Listę Asesorów. Pierwsza z uchwał dotyczy Listy Asesorów w dziedzinie ?Badania naukowe i infrastruktura B+R?. Natomiast druga uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie wpisu na Listę Asesorów w dziedzinie ?Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw? ? do ww. Listy przyjętej decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego 22 lipca 2008 r. na skutek przeprowadzenia dodatkowego naboru dopisanych zostało 12 asesorów.

więcej

11 lutego 2009

Zmiana kryteriów wyboru projektów w ramach schematu 2.1 A MRPO.

Komitet Monitorujący MRPO na posiedzeniu w dniach 9-10 lutego zatwierdził zmienione kryteria wyboru projektów w ramach Schematu 2.1.A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zmiany dotyczą w szczególności wprowadzenia do uzasadnień kryteriów bardziej szczegółowych zasad oceny oraz zwiększenia wagi dla kryteriów dot. zatrudnienia i gotowości projektu do realizacji.

więcej

16 stycznia 2009

Ogłoszenie naboru na Asesorów powoływanych do Komisji Oceny Projektów.

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o przystąpieniu do procedury wyłaniania asesorów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Nabór nr 7/2008

więcej

09 stycznia 2009

Szczegółowe zasady oceny wniosków o dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw

Poniżej zamieszczamy szczegółowe zasady oceny wniosków o dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw w ramach konkursu MCP/2.1.A.2008./MI.

więcej

22 grudnia 2008

Szczegółowe zasady oceny wniosków o dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw.

Zasady oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez mikroprzedsiębiorców, stanowiące uszczegółowienie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych dla Schematu 2.1.A MRPO, były przedmiotem dyskusji i zostały uzgodnione podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów, które miało miejsce 19 grudnia br.i na ich podstawie dokonywana jest ocena merytoryczna wniosków w ramach ww. konkursu.

więcej

11 września 2008

Interpretacja dotycząca sposobu określania maksymalnego poziomu dofinansowania projektów oraz przyznawania punktacji na etapie oceny merytorycznej w zależności od lokalizacji projektu.

Informujemy, że przy analizie maksymalnego poziomu dofinansowania projektu należy przyjąć, że projekty, które choćby częściowo realizowane będą na terenie powiatu/ powiatów o wskaźniku przedsiębiorczości niższym niż 75% średniej dla Województwa Małopolskiego - mogą w całości skorzystać z podwyższonego o 5% poziomu dofinansowania, tj. 45 % w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw i 35% w przypadku średnich przedsiębiorstw.

więcej

08 września 2008

Szczegółowe zasady oceny wniosków o dofinansowanie małych przedsiębiorstw.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe zasady oceny wniosków o dofinansowanie małych przedsiębiorstw w ramach konkursu MCP/2.1.A.1.2008./MA.

więcej

30 lipca 2008

Lista Asesorów powołanych do Komisji Oceny Projektów

W dniu 22 lipca 2008 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę dotycząca wpisu na Listę Asesorów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów złożonych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w dziedzinie "Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw".

więcej
`