Szkolenie z realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zagadnień związanych z procesem realizacji i rozliczania projektu współfinansowanego w ramach Działania 2.1 A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców, których projekty znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowanie.

Udział w szkoleniu jest niezbędny w celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę, liczbę dotychczas rozwiązanych umów - łącznie 61, które w większości przypadków rozwiązywane są z powodu nieprawidłowości przy rozliczeniach i naruszeniach zasad pomocy publicznej.

Szkolenie ma charakter praktyczny i ma na celu zminimalizowanie najczęstszych błędów i uchybień popełnianych przez beneficjentów II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szkolenie pozwoli Państwu uzyskać kompleksowe informacje na temat procesu realizacji
i prawidłowego rozliczania dofinansowanego projektu oraz zapoznać się z wytycznymi
i instrukcjami dotyczącymi wypełniania wniosku o płatność, opisu faktur, właściwego oznakowania dokumentacji oraz zakupionych środków trwałych czy przygotowania się
do kontroli projektu.

Szkolenie odbędzie się 16 maja 2011 r. (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali nr 53 (parter) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. Rajska 1 w Krakowie.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będą:

1. Zasady wdrażania projektu i dokonywania płatności:
·         umowa o dofinansowanie: termin realizacji, zmiany w projekcie,
·         aneksowanie umowy, zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu,
·         wnioski o płatność: terminy składania, wypełnianie, załączniki, termin płatności.
 
2. Monitoring realizacji projektów kontrola projektu na miejscu realizacji:
·         ankieta badająca postęp realizacji projektów - sposób i zasady przeprowadzania;
·         przebieg i zasady kontroli dokonywanej na miejscu realizacji projektu
·         obowiązki Beneficjenta w okresie trwałości projektu

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą do 13 maja 2011 r. włącznie (piątek) e-mailem na adres: szkolenia@mcp.malopolska.pl lub pod numerem telefonu: 12 376 91 93. W zgłoszeniu należy podać nazwę przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w szkoleniu. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń!

Uczestnicy szkolenia otrzymają "Vademecum Beneficjenta MŚP II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013", które stanowi kompendium wiedzy na temat wdrażania projektów i które będzie Państwu pomocne przy rozliczaniu dofinansowanych inwestycji oraz materiały promocyjne.

                                       
Serdecznie zapraszamy!