Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Kilka słów o MCP MCP - Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku m.in. w celu realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Małopolskiego roli Instytucji Zarządzającej dla Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

MCP wdrażając II Oś Priorytetową MRPO - Gospodarkę Regionalnej Szansy, odpowiada za udzielanie szczegółowych informacji na temat możliwości wsparcia beneficjentów w ramach tej osi, nabór i ocenę wniosków oraz cały proces nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji i rozliczeniem projektu. Celem MCP jest sfinansowanie najlepszych projektów wpływających w największym stopniu na rozwój gospodarczy regionu.
 

Najważniejsze daty:

  •  Uchwała nr XII/144/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz nadania jej statutu
  •  Uchwała nr 980/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
  • Nadanie nr NIP: 9 stycznia 2008 r.
  • Nadanie nr REGON: 19 grudnia 2007 r.

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy realizuje również w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" na lata 2007-2013 (POKL)  programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce oraz dla doktorantów. Szczegółowe informacje na temat obu projektów stypendialnych znajdą Państwo pod adresem: www.stypendia.mcp.malopolska.pl


Dyrektor MCP
Rafał Solecki, urodzony 19 kwietnia 1974 r.

Edukacja: Otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Magister geografii społeczno-ekonomicznej Uniwersytetu  Śląskiego (praca dyplomowa - „Przemiany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz po 1989 r.”, obroniona z wynikiem bardzo dobrym). Studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim - „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku - „Prawo gospodarcze”.

Od 1997 r. związany nieustannie, zawodowo z administracją publiczną (praca w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w Wydziale Rozwoju Regionalnego oraz Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Od 13 grudnia 2007 r. Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP).

Dyplomowany trener europejski /EU - Trainer/. Autor publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej oraz polityki spójności UE. Akredytowany ekspert programu ©KFE, funkcjonującego w ramach Europejskiego Systemu Kształcenia i Akredytacji Konsultantów Europejskich.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA MCP - KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów w ramach MRPO 2007-2013 dla mikro, małych
i średnich  przedsiębiorstw oraz Członek m.in.:
- Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2012-2020 oraz Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji 2012-2020, powołanego uchwałą nr 1179/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z 6 października 2011r.,
- Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020r., powołanego uchwałą nr 36/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z 14 stycznia 2010r.;
- Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;
- Małopolskiej Rady Innowacji (ciało doradcze powołane przez Zarząd Województwa Małopolskiego);
- Grupy roboczej ds. MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) przy Komitecie Monitorującym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia;
- Grupy roboczej ds. Przedsiębiorców powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej.

Bezpartyjny.
Żonaty, jedno dziecko (córka - Ania).

Galerie
Kilka słów o MCP