Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Komunikaty dla Beneficjentów

05 marca 2013

Informacja dla Beneficjentów dotycząca rozliczania projektów

Na prośbę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwracamy się z apelem do Beneficjentów MRPO o możliwie szybkie przekazywanie do MCP wniosków o refundację poniesionych wydatków, celem przyśpieszenia rozliczania realizowanych projektów.

więcej

25 listopada 2008

Obowiązek złożenia zaświadczenia/oświadczenia o niezaleganiu z opłatami na środowisko

Informujemy przedsiębiorców o konieczności załączania do pierwszego wniosku o płatność w ramach 2 Osi Priorytetowej MRPO zaświadczenia/oświadczenia o niezaleganiu z opłatami na środowisko. Zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006: wkład finansowy funduszy może być kształtowany w świetle ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, przede wszystkim poprzez stosowanie zasady ostrożności, zasady działania zapobiegawczego oraz zasady "zanieczyszczający płaci".

więcej

05 września 2012

Szanowni Państwo! Przypominamy, że fakt uznania podatku VAT za wydatek kwalifikowany w projekcie wiąże się z obowiązkiem dokonania zwrotu jego refundacji wraz z odsetkami, jeśli Beneficjent nabędzie prawną możliwość odzyskania tego podatku.

W związku z powyższym, w przypadku nabycia przez Beneficjenta (zarówno w trakcie realizacji jak i w okresie trwałości projektu) prawnej możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków kwalifikowanych, przedstawiony do refundacji podatek VAT należy uznać za koszt niekwalifikowany. W takiej sytuacji konieczne jest niezwłoczne poinformowanie o ww. fakcie MCP i w konsekwencji dokonanie zwrotu części dofinansowania, która stanowiła refundację podatku VAT.

więcej

01 czerwca 2012

Uwaga! Komunikat dla Beneficjentów dotyczący konsekwencji wynikających z naruszenia zasad korzystania z Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (RPI).

Wybierając Regionalną Pomoc Inwestycyjną, jako formę pomocy w ramach realizowanego projektu, należy pamiętać, że inwestycja/realizacja projektu/rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu NIE może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu! (dotyczy wszystkich kosztów ponoszonych przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu).

więcej

17 maja 2012

Ujednolicona instrukcja dla Beneficjentów Schematu 2.1 D MRPO dotycząca obowiązków w zakresie sprawozdawczości

Na stronie internetowej MCP w zakładce ?informacje dla beneficjentów?/?instrukcje dla beneficjentów 2.1 D (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe? zamieszczona została Ujednolicona instrukcja dla Beneficjentów Schematu 2.1 D MRPO dotycząca obowiązków w zakresie sprawozdawczości.

więcej

17 maja 2012

Informacje skierowane do Beneficjentów rozliczających projekty wybrane do dofinansowania w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013

Poniżej zamieszczamy informacje, skierowane do Beneficjentów II Osi Priorytetowej MRPO rozliczających projekty.

więcej

05 kwietnia 2012

Informacja dotycząca składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie

Beneficjenci 2 Osi priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy, z którymi zostaną podpisane umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z jej zapisami, zobowiązani są wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy do wysokości kwoty przyznanego dofinansowania, najpóźniej w dniu złożenia pierwszego wniosku o płatność.

więcej

04 sierpnia 2011

Ujednolicona instrukcja dla Beneficjentów II osi priorytetowej MRPO dotycząca zasad wydatkowania środków publicznych

Na stronie internetowej MCP w zakładce ?informacje dla beneficjentów?/?instrukcje dla beneficjentów? zamieszczona została ujednolicona instrukcja dotycząca wydatkowania środków publicznych. Stanowi ona w szczególności usystematyzowanie informacji zawartych w instrukcjach publikowanych na stronie MCP w zakresie stosowania zasad, przepisów ustawy PZP oraz wydatkowania środków publicznych.

więcej

03 sierpnia 2011

Instrukcje dla Beneficjentów schematu 2.1D MRPO

Informujemy, że 3 sierpnia 2011 roku zostały opublikowane na naszej stronie internetowej nowe Instrukcje dla Beneficjentów Działania 2.1 Schemat D w zakresie zasad udzielania pożyczek oraz wymierzania sankcji za nieprawidłową realizację projektu.

więcej

18 stycznia 2011

Komunikat dla beneficjentów!

Mając na uwadze wartość zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w postaci weksla sugerujemy Państwu składanie podpisanych weksli in blanco osobiście w siedzibie MCP, a nie za pośrednictwem poczty. O nas Kontakt Centrum prasowe Praca w MCP Zamówienia Publiczne Zgłoś problemy ze stroną MCP

więcej

12 stycznia 2011

Uwaga! Komunikat dla beneficjentów!

Zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej z dnia 25 listopada 2010 roku, zaleca się, aby Beneficjenci II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ubezpieczali swoje projekty, w szczególności te, które realizowane są na terenach zagrożonych powodziami.

więcej

17 września 2010

Uwaga! Ważny komunikat dla beneficjentów - przypomnienie o konieczności bezwzględnego oznaczania korespondencji oraz dokumentów składanych do MCP dotyczących dotowanego projektu!

Jednym z podstawowych obowiązków beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych jest umieszczenie na wszystkich dokumentach i materiałach dotyczących projektu informacji o współfinansowaniu ze środków unijnych.

więcej

30 sierpnia 2010

Zmiana "Instrukcji dotyczącej obowiązku utrzymania trwałości projektu"

Informujemy, iż została wprowadzona zmiana "Instrukcji dla Beneficjentów II Osi Priorytetowej MRPO dotyczącej obowiązku utrzymania trwałości projektu".

więcej

08 października 2009

Zmiana instytucji dokonującej płatności w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W związku z wejściem w życie Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz Ustawy ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241) ? art. 101 ust.3, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie informuje, że od dnia 01.01.2010 r. instytucją dokonującą płatności w ramach Małopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2007-2013 będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

więcej

06 października 2009

Harmonogram składania wniosków o płatność dla średnich przedsiębiorstw!

Wnioskodawcy, których projekty zostały umieszczone na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr MCP/2.1.A/4/2009/SR skierowanego do średnich przedsiębiorstw, proszeni są przed podpisaniem umowy o złożenie do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości harmonogramów składania wniosków o płatność celem refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjenta.

więcej

11 września 2009

UWAGA!

W związku z pojawiającymi się ofertami sprzedaży materiałów informacyjnych oraz dokumentów aplikacyjnych dotyczących funduszy unijnych na lata 2007-2013 informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości nie prowadzi sprzedaży, nie jest współautorem ani też nie autoryzuje żadnych płatnych informatorów oferowanych przez firmy komercyjne.

więcej

08 lipca 2009

Ważna informacja dotycząca terminu zakończenia realizacji projektu w ramach MRPO!

Apelujemy, by w części E1 wniosku o dofinansowanie wpisywać REALNE terminy zakończenia realizacji projektu.

więcej

15 stycznia 2009

Zmiany w regulaminach konkursów dla mikro i małych przedsiębiorstw przeprowadzonych w 2008 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2009 Uchwałą nr 35/09 oraz 36/09 dokonał zmian w Regulaminach dotyczących naborów dla mikro i małych przedsiębiorstw przeprowadzonych w roku 2008. Zmiany pozwalają na podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami obu konkursów po 31 grudnia 2008 r.

więcej

18 grudnia 2008

Informacja w sprawie konieczności wypełnienia i przekazania do MCP wniosku o płatność wypełnionego wyłącznie w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, funkcję sprawozdania na poziomie Beneficjenta spełnia wniosek o płatność w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu (pkt 14 i kolejne formularza wniosku). Sprawozdanie to ma na celu monitorowanie przebiegu realizacji projektu, w szczególności zgodności rzeczywistych postępów realizacji projektu z postępami zakładanymi we wniosku o dofinansowanie.

więcej

25 listopada 2008

Obowiązek złożenia zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami na środowisko

Informujemy przedsiębiorców o konieczności załączania do pierwszego wniosku o płatność w ramach 2 Osi Priorytetowej MRPO zaświadczenia/oświadczenia o niezaleganiu z opłatami na środowisko. Zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006: wkład finansowy funduszy może być kształtowany w świetle ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, przede wszystkim poprzez stosowanie zasady ostrożności, zasady działania zapobiegawczego oraz zasady "zanieczyszczający płaci".

więcej

Małopolska jako pierwsza w Polsce podpisała umowy o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013!

27 października 2008 roku Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego podpisał pierwsze w Polsce umowy o unijne dofinansowanie projektów inwestycyjnych dla małych przedsiębiorstw. Jednocześnie są to pierwsze w województwie umowy zawarte w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 a kolejne są sukcesywnie podpisywane.

więcej

07 listopada 2008

Wytyczne w sprawie Informacji i Promocji projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym elementem procesu wdrażania projektu, któremu przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej. Beneficjent jest zobowiązany podporządkować się rozporządzeniom i wytycznym, które jednoznacznie określają sposób oznaczania i informowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu ze środków wspólnotowych.

więcej

02 października 2008

Zmiana regulaminu konkursu w zakresie wzoru umowy w konkursie dla małych przedsiębiorców.

Zmiana regulaminu konkursu w zakresie wzoru umowy w konkursie dla małych przedsiębiorców.

więcej
`