Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Instrukcje dla Beneficjentów

Beneficjenci II Osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” zobowiązani są stosować wytyczne rozumiane jako dokumenty wydane odpowiednio przez Instytucję Zarządzającą MRPO lub Instytucję Koordynującą RPO, w szczególności są to wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego wydane w trybie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub inne przepisy prawa, wytyczne wydane przez Instytucję Zarządzającą MRPO lub inne instytucje wskazane w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia jako uczestniczące w systemie realizacji regionalnych programów operacyjnych obowiązujące od daty wskazanej w akcie je wprowadzającym, nie wcześniej jednak niż od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej właściwej instytucji oraz instrukcje wydawane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości i publikowane na jego stronie internetowej, mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji II Osi priorytetowej MRPO.

 

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego zamieszczane są tutaj.
Instrukcje wydawane przez MCP zamieszczamy poniżej.

PLIKI DO POBRANIA

PLIKI DO POBRANIA PRZEZ BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH I ROZLICZAJĄCYCH PROJEKTY.

więcej

1. Instrukcja dotycząca terminu realizacji

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Podręcznikiem kwalifikowania wydatków w ramach MRPO przez termin „zakończenie realizacji projektu”, określony w §...

więcej

2. Instrukcja dotycząca przeliczania faktur wystawionych w walutach obcych

W przypadku faktur lub innych dokumentów księgowych wystawianych w walutach obcych za wydatek kwalifikowany uznaje się wydatek faktycznie poniesiony (kurs z dnia dokonania płatności). W przypad...

więcej

3. Instrukcja dotycząca zabezpieczeń

Beneficjenci 2 Osi priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy czyli Wnioskodawcy, z którymi zostaną podpisane umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, zobowi...

więcej

4. Instrukcja dotycząca opisu faktur

Elementy opisu oryginału faktury/ dokumentu równoważnego obowiązkowe: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskieg...

więcej

5. Instrukcja dotycząca zabezpieczenia umów kredytowych

więcej

6. Instrukcja dotycząca wypełniania wniosku o płatność

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o płatność dla Beneficjentów 2 Osi Priorytetowej MRPO wraz z instrukcją jego wypełnienia.   Poprawnie złożony wniosek o płatność to w szczeg&oacu...

więcej

6a. Instrukcja do wniosku o płatność - dotyczy Beneficjentów Działania 2.2 A

więcej

7. Instrukcja dotyczaca stosowania zasad oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

UWAGA - Dla zamówień publicznych  realizowanych po 1 września 2011 roku obowiązuje nowa "Instrukcja dotycząca zasad wydatkowania środków publicznych" - ZOBACZ.   W...

więcej

8. Instrukcja dotycząca wyodrębnionej ewidencji księgowej

więcej

9. Instrukcja dotycząca archiwizacji dokumentacji projektowej

Instrukcja w sprawie archiwizacji dokumentacji projektowej przez beneficjentów w ramach II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Beneficjent jest...

więcej

10. Instrukcja w sprawie pomiaru wskaźników

więcej

11. Instrukcja dotycząca okresu kwalifikowalności wydatków dla umów o dofinansowanie podpisanych do 31.12.2008 r.

Jednym z warunków uznania danego wydatku za kwalifikowany jest poniesienie go we właściwym dla danego rodzaju pomocy publicznej okresie kwalifikowalności. W przypadku wydatków objętych...

więcej

12. Instrukcja dotycząca okresu kwalifikowalności wydatków dla umów o dofinansowanie podpisanych po 01.01.2009 r.

Instrukcja dot. okresu kwalifikowalności wydatków (schemat 2.1A MRPO) dla Beneficjentów którzy zawarli umowy o dofinansowanie po dniu 1 stycznia 2009 r. W związku z wejściem w ży...

więcej

13. Instrukcja dotycząca promocji i informacji

22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął nowy System Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego, w tym znak graficzny (logo) Województwa Małopolski...

więcej

14. Instrukcja dotycząca załączników do aneksów do umów o dofinansowanie projektów

Beneficjenci, którzy wnioskują o wydłużenie bądź skrócenie okresu realizacji przewidzianego w umowie są zobowiązani, w przypadkach określonych w tabeli zamieszczonej poniżej w plikach do...

więcej

15. Instrukcja dotycząca procedury kontroli

   

więcej

16. Instrukcja dotycząca zakupu używanych środków trwałych

Zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wydatek na zakup używanych środków tr...

więcej

17. Instrukcja dotycząca podpisywania umowy o dofinansowanie

Beneficjenci, którzy podpisują umowę o dofinansowanie z datą późniejszą niż termin zakończenia realizacji projektu, o którym mowa w § 3 pkt 1 umowy, zobowiązani są złożyć w t...

więcej

18. Instrukcja dla Beneficjentów II Osi Priorytetowej MRPO dotycząca amortyzacji

więcej

19. Instrukcja dotycząca obowiązku utrzymania trwałości projektu

więcej

20. Instrukcja dotycząca zasad wydatkowania środków publicznych

więcej

21. Instrukcja dotycząca zasad dokonywania zwrotów środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjengo na lata 2007-2013

więcej

22. Instrukcja dotycząca wydatkowania środków pochodzących z zaliczki - dotyczy Beneficjentów Działania 2.1 B, 2.1 C, 2.2 A

więcej

23. Instrukcja dotycząca metod dokumentowania działań promocyjnych, doradztwa, usług prawniczych, ekspertyz, planów rozwoju, strategii itp. wchodzących w zakres rzeczowy projektu.

więcej

24. Instrukcja dla Beneficjentów Schematu 2.2 A MRPO dotycząca rozliczania badań

więcej

25. Instrukcja dla Beneficjentów Schematu 2.1 D MRPO dotycząca obowiązków w zakresie sprawozdawczości

więcej

26. Instrukcja dotycząca zasad udzielania pożyczek

więcej

27. Instrukcja dotycząca wymierzania sankcji za nieprawidłową realizację projektu

W przypadku stwierdzenia na etapie rozliczania bądź kontroli projektu uchybień, w szczególności w sytuacjach wskazanych w Instrukcji zamieszczonej poniżej w plikach do pobrania, MCP dokona nało...

więcej

28. Instrukcja dla Beneficjentów schematu 2.1 D II osi priorytetowej MRPO dotycząca obowiązku utrzymania trwałości projektu

Wersja instrukcji z dnia: 03.04.2017 r.

więcej
`